Nawigacja

Sprawozdawczość rynkowa

INFORMACJE OGÓLNE

 

W celu realizacji zadań w zakresie regulacji transportu kolejowego, Prezes UTK zbiera i analizuje informacje dotyczące rynku przewozów kolejowych. Prezes UTK może żądać od zarządców, powołanych przez zarządców wspólnych organów odpowiedzialnych za udostępnianie infrastruktury kolejowej, operatorów obiektu infrastruktury usługowej i przewoźników kolejowych udzielenia niezbędnych informacji dla celów regulacji i monitorowania rynku transportu kolejowego.

Przedstawiona poniżej procedura sprawozdawczości z działalności na rynku transportu kolejowego wynika z realizacji powyższych zadań Prezesa UTK, określonych w art. 13 ust. 3a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1786 ze zmianami) oraz stanowi żądanie Prezesa UTK określone w art. 13 ust. 3a pkt 3 oraz ust. 3b ww. ustawy.

Informujemy, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązku sprawozdawczości, może zostać wszczęte postępowanie z urzędu, zmierzające do nałożenia w drodze decyzji przez Prezesa UTK, kary pieniężnej zgodnie z art. 66  ustawy o transporcie kolejowym w wysokości do 2% rocznego przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym (do równowartości 20 000 euro) oraz dodatkowo kary pieniężnej na kierownika podmiotu (prezesa zarządu) w wysokości do 300% wynagrodzenia miesięcznego.

INSTRUKCJE WYPEŁNIANIA ORAZ WYMAGANE DRUKI DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP PODMIOTÓW

 
Licencjonowani przewoźnicy osób:
 
 
Licencjonowane podmioty świadczące usługi trakcyjne:
 
 
Zarządcy Infrastruktury:
 
 
Operatorzy/Właściciele terminali intermodalnych
Koleje Wąskotorowe:
KW-2023 Dane o kolejach wąskotorowych (rocznie).

Terminale towarowe :

Terminale Terminale towarowe

 

Podmiot rynku kolejowego
Rodzaj formularza

 

 
 
 

 


P-tow

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZPTE

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
IT
 
-rok
 
 
 

 

 
 
KW-2023
 

 

Licencjonowani przewoźnicy rzeczy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
     
Licencjonowani przewoźnicy osób
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Podmioty świadczące uługi trakcyjne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
Zarządcy infrastruktury
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
Operatorzy/Właściciele terminali intermodalnych                                      

 

Koleje Wąskotorowe                                        
 

TERMINY SPRAWOZDAWCZE

UWAGA: NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINÓW I ZAKRESU SPRAWOZDAWCZOŚCI

Sprawozdawczość miesięczna, kwartalna i roczna:

Licencjonowani przewoźnicy rzeczy i osób, podmioty świadczące usługi trakcyjne, zarządcy infrastruktury, operatorzy/właściciele terminali intermodalnych, koleje wąskotorowe oraz organizatorzy transportu przekazują formularze statystyczne w następujących terminach:

 
Formularz
Termin przekazania
P-tow, P-pas
do 20 dni kalendarzowych po miesiącu sprawozdawczym;
PP, PT, PTI,  TP, TT, TTE,
do 30 dni kalendarzowych po kwartale sprawozdawczym;
E

Dla zarządców infrastruktury do 30 dni kalendarzowych po kwartale sprawozdawczym oraz do 30 kwietnia za cały rok sprawozdawczy;

Dla przewoźników do 30 kwietnia  za cały rok sprawozdawczy;
UT do 30 dni kalendarzowych po kwartale sprawozdawczym oraz do 28 lutego za cały rok sprawozdawczy;
PTM, PTN, ,UPT, ZL, ZT, ZPTE, do 28 lutego za rok sprawozdawczy;
P-rok, T-rok, Z-rok, IT-rok, KW-2023
do 31 marca za rok sprawozdawczy;
 
Sprawozdawczość roczną sporządza się w analogiczny sposób co sprawozdawczość kwartalną.
 

W przypadku danych o:

  • taborze trakcyjnym i wagonowym (TP, TT);
  • liczbie zatrudnionych osób, majątku i kapitale (E);
  • długości linii kolejowych (ZL);
  • długości torów, bocznicach i stacjach (ZT);
  • parametrach technicznych linii (ZPTE);

należy przedstawić stan na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego.

W przypadku korekt danych lub w przypadku wystąpienia błędów w nadesłanych formularzach, należy ponownie przekazać poprawione wersje druków z zaznaczeniem pola w metryce sprawozdania  „korekta”.

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki, należy ponownie przekazać roczny formularz E zawierający dane za cały rok obrotowy.

SKŁADANIE DRUKÓW

Wypełnione sprawozdania za 2020 r. należy przekazywać za pomocą modułu SPRAWOZDAWCZOŚĆ UTK dostępnego z poziomu platformy Kolejowe E-Bezpieczeństwo. W razie problemów:

- z dostępem do modułu SPRAWOZDAWCZOŚĆ UTK, prosimy o kontakt mailowy z helpdesk_keb@utk.gov.pl

- z funkcjonowaniem modułu SPRAWOZDAWCZOŚĆ UTK, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:

22 749 14 16

22 749 15 63

22 749 15 64

22 749 15 66

22 699 60 69

22 749 13 84

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami wideo, które zaprezentują krok po kroku jak korzystać  z aplikacji SPRAWOZDAWCZOŚĆ UTK. Są one dostępne pod niniejszym adresem:

https://utk.gov.pl/pl/dokumenty-i-formularze/multimedia/instrukcjewxc99

Do czasu podjęcia przez podmiot działalności przewoźnika kolejowego w związku z otrzymaną licencjami, należy raz na miesiąc (do 20 dnia roboczego) informować urząd, poprzez wysłanie wiadomości na adres email sprawozdawczosc@utk.gov.pl, o zaistniałych przyczynach oraz podać przybliżony termin rozpoczęcia działalności

W przypadku zaznaczenia opcji tajemnicy przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) prosimy o odrębne pismo w tej sprawie, w którym wskazane zostaną dane/informacje uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa oraz szczegółowe uzasadnienie, dlaczego wskazane dane informacje/dane zostały uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa. Pismo należy wysłać na utk@utk.gov.pl.

INFORMACJE

 UTK - Departament Regulacji Rynku

Wydział Analiz i Monitoringu Rynku

tel. 22 749 15 50

sprawozdawczosc@utk.gov.pl

www.utk.gov.pl

 

 
do góry