Nawigacja

Formularze

Druk „TT” - Dane o taborze kolejowym towarowym.

Druk „TT” - Dane o taborze kolejowym towarowym.
 

Druk sprawozdawczy (kwartalny) dla przewoźników posiadających towarowy tabor kolejowy.

W zestawieniu należy ująć tabor kolejowy (pojazdy, wagony) wykorzystywany do przewozów na sieci zarządzanej przez PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i sieciach innych zarządców infrastruktury kolejowej.

Nie należy wykazywać taboru służącego wyłącznie do transportu wewnątrzzakładowego, tj. transportu wykonywanego w ramach procesu produkcji przedsiębiorstwa, w tym np. na obszarze górniczym - kopalń odkrywkowych lub zwałowisk odpadów.

Stan inwentarzowy taboru (liczba ogółem) - obejmuje wszystkie pojazdy i wagony, które w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego (ostatni dzień kwartału sprawozdawczego lub 31 grudnia) były w posiadaniu sprawozdawcy (wpisane do rejestru pojazdów szynowych) łącznie z przekazanymi do naprawy lub modernizacji, znajdującymi się w naprawie i przebywającymi okresowo poza granicami kraju oraz pojazdy/wagony eksploatowane na podstawie umów np. leasingu, kredytu, użyczenia, dzierżawy, itp. Nie należy wykazywać pojazdów i wagonów przekazanych innym podmiotom.

Przeciętny dobowy ilostan pojazdów trakcyjnych - ustala się, dzieląc ilość lokomotywodób pracy lokomotyw w ciągu okresu sprawozdawczego przez liczbę dni kalendarzowych w tym okresie rozliczeniowym. Lokomotywodoby pracy 1 lokomotywy ustala się jako sumę dni w okresie sprawozdawczym, w których lokomotywa pracowała. W analogiczny sposób ustala się przeciętny dobowy ilostan roboczy pozostałego taboru trakcyjnego.

Przeciętny dobowy ilostan wagonów towarowych - ustala się dzieląc sumę dobowych ilostanów wagonów towarowych w pracy w ciągu okresu sprawozdawczego przez liczbę dni kalendarzowych w okresie sprawozdawczym.

Średni wiek pojazdów trakcyjnych i wagonów – jest liczony jako iloraz sumy wieku poszczególnych typów pojazdów/wagonów oraz ich liczby.

Formularz sprawozdawczy TT przekazuje również podmiot prowadzący działalność licencyjną polegającą na świadczeniu usług trakcyjnych, w związku z zapewnieniem pojazdu trakcyjnego wraz z obsługą do wykonywania towarowych przewozów kolejowych.

do góry