Nawigacja

Formularze

Druk „KW-2021” – Dane o kolejach wąskotorowych.

 
Druk „KW-2021” – Dane o kolejach wąskotorowych.
Druk „KW” – Dane o kolejach wąskotorowych.

Ankieta roczna dla operatorów kolei wąskotorowych.

W zestawieniu należy podać dane wszystkich kolei wąskotorowych znajdujących się w zarządzie danego operatora. W przypadku kiedy operator zarządza więcej niż jedną koleją, należy dla każdej z nich przygotować oddzielny formularz.

 

KW1 | Informacje - w arkuszu należy przedstawić podstawowe dane o infrastrukturze, dane ekonomiczne oraz   podstawowe dane o zatrudnieniu.

KW2 | Zatrudnienie- w arkuszu należy przedstawić zatrudnienienie na wybranych stanowiskach kolejowych.

KW3 | Przewozy - w arkuszu należy przedstawić liczbę pasażerów oraz masę ładunków wraz z pracą eksploatacyjną oraz pracą przewozową wykonaną dla danego rodzaju przewozów, przypadającą na każdy miesiąc roku sprawozdawczego. Prosimy również o uzupełnienie pola "działalność podmiotu w okresie sprawozdawczym".

KW4 | Tabor - w arkuszu należy przedstawić dane dotyczące taboru kolejowego wykorzystywanego przez kolej wąskotorową w roku sprawozdawczym. Wypełniając sprawozdanie należy podać rodzaj taboru, jego oznaczenie oraz określić czy był on eksploatowany. Prosimy również o uzupełnienie pola "prace wykonywane przy pojeździe w okresie sprawozdawczym" opisujące utrzymanie taboru.

do góry