Nawigacja

Formularze

Druk „PT” - Dane o przewozach towarów.

Druk „PT” - Dane o przewozach towarów. Druk „PT” - Dane o przewozach towarów.

 

Druk sprawozdawczy (kwartalny) dla przewoźników rzeczy.

W zestawieniu należy podać dane dotyczące przewozów towarowych na sieci linii kolejowych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i sieci innych zarządców infrastruktury kolejowej w komunikacji krajowej i międzynarodowej.

Nie należy wykazywać danych o przewozach towarów wykonywanych w ramach transportu wewnątrzzakładowego, tj. transportu wykorzystywanego w procesie produkcji przedsiębiorstwa, np. na terenie hut, na obszarze górniczym, kopalń odkrywkowych, zwałowisk odpadów, itp. oraz przewozów realizowanychw obrębie bocznicy kolejowej.

W formularzu należy wykazać masę oraz pracę przewozową netto, przewożonych ładunków z podziałem na ich rodzaj zgodnie z klasyfikacją grup ładunków NST-2007. Jako towary nieidentyfikowalne należy rozumieć ładunki, które np. ze względu na specyfikę opakowania, są trudne do określenia (zidentyfikowania) np. w przypadku przewozu ładunków w kontenerach lub nadwoziach wymiennych. Jako towary pozostałe należy rozumieć takie, które nie zostały sklasyfikowane wg grup NST-2007.

W formularzu należy uwzględnić wszystkie przesyłki (towarowe, w tym intermodalne) nadane na terenie kraju i przekazane z zagranicy do przewozu niezależnie od rodzaju dokumentu stanowiącego podstawę do wykonania danego przewozu, w tym należy uwzględnić wszystkie przesyłki stacyjne, realizowane w granicach tej samej stacji na podstawie ww. dokumentów.

Wielkość przewozów towarowych (tony), ustala się jako sumę masy wszystkich przesyłek przyjętych do przewozu w wagonach towarowych wszystkimi rodzajami pociągów. Wielkość przewozów towarów równa się więc odpowiednio sumie masy przesyłek przyjętych do przewozu bezpośrednio od nadawców, przekazanych z zagranicy w komunikacji międzynarodowej oraz przyjętych od podmiotów żeglugi śródlądowej.

Przy obliczaniu ww. wielkości należy stosować następujące zasady:

  • w przypadku przewożenia towarów w opakowaniach za masę przesyłki przyjmuje się jej całkowitą masę, a więc sumę mas właściwego ładunku i masy jego opakowania (tary);
  • w przypadku przewożenia towarów w kontenerach masę tych kontenerów wlicza się do wielkości przewozów towarów;
  • masę kontenerów przewożonych w stanie próżnym wlicza się również do wielkości przewozów towarów.

Wielkości pracy przewozowej (tonokilometry – [tono-km]) wykonywanej przy przewozie towarów oblicza się jako sumę iloczynów masy poszczególnych przesyłek przewiezionych w wagonach towarowych w komunikacji krajowej oraz międzynarodowej, wszystkimi rodzajami pociągów i odległości ich przewozu na terytorium kraju.

Jako komunikację krajową (wewnętrzną), należy rozumieć przewóz przesyłek pomiędzy stacjami położonymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przesyłki stacyjne realizowane w granicach tej samej stacji. Nie należy uwzględniać przesyłek nadanych na podstawie krajowego listu przewozowego ze stacji położonych na terytorium kraju do stacji położonych na obszarze portów (morskich
i śródlądowych) celem dalszego transportu poza terytorium kraju. Nie należy również uwzględniać przesyłek transportowanych drogą wodną spoza terytorium kraju do portów (morskich  i śródlądowych), a następnie nadanych na podstawie krajowego listu przewozowego do stacji położonych na terytorium kraju wskazanych jako pierwsze miejsce przeznaczenia przesyłki.

Do przewozów w komunikacji międzynarodowej zalicza się przesyłki nadane do przewozu za granicę drogą lądową lub przez porty morskie (łącznie
z przeładowywanymi w portach), przyjęte z zagranicy drogą lądową lub przez porty morskie (łącznie z przeładowywanymi w portach) do dalszego przewozu do stacji końcowej położonej na terenie kraju oraz  przewożone tranzytem przez terytorium kraju.

W komunikacji międzynarodowej, jako eksport należy rozumieć przewóz przesyłek nadanych ze stacji położonych na terytorium kraju do stacji położonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ze stacji położonych na terytorium kraju do stacji położonych na obszarze portów (morskich i śródlądowych) z przeznaczeniem do dalszego transportu drogą wodną.

Jako import, należy rozumieć przewóz przesyłek nadanych ze stacji położonych poza terytorium kraju do stacji położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przesyłek transportowanych spoza terytorium kraju drogą wodną do portów, a następnie nadanych do stacji położonych na terytorium kraju, wskazanych jako pierwsze miejsce przeznaczenia przesyłki.

Jako tranzyt, należy rozumieć przewóz przesyłek przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie stacja nadania oraz stacja docelowa położone są poza terytorium kraju. W tym wypadku, należy również uwzględnić przewozy poprzez porty (w tym morskie i śródlądowe).

Jako przewozy przez porty należy traktować przewozy w komunikacji międzynarodowej nadane lub przyjęte w polskich portach morskich.

W tabeli nr 3 należy podać dane dotyczące liczby oraz długości zamówionych u zarządcy infrastruktury tras oraz liczbę faktyczne uruchomionych tras pociągów (jeden przejazd = jedna trasa) zgodnie z zawartymi umowami.

Łączna długość tras stanowi sumę długości w kilometrach wszystkich zamówionych lub uruchomionych tras pociągów w okresie sprawozdawczym.

do góry