Nawigacja

Formularze

Druk „PP” - Dane o przewozach pasażerów.

Druk „PP” - Dane o przewozach pasażerów.
Druk „PP” - Dane o przewozach pasażerów.
 

Druk sprawozdawczy (kwartalny) dla przewoźników osób.

W zestawieniu należy podać dane dotyczące przewozów pasażerów na sieci linii kolejowych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i sieci innych zarządców infrastruktury kolejowej w komunikacji krajowej i międzynarodowej.

Należy wykazać wyłącznie przewozy wykonywane na podstawie zawartych umów przewozu, o których mowa w ustawie Prawo przewozowe. Nie należy ujmować przewozów służbowych wykonywanych w oparciu o dokumenty nie powodujące przychodu.

Podział na przewozy PSO, komercyjne oraz okazjonalne należy rozumieć zgodnie z poniższą definicją wybranych przewozów:

PSO – przejazdy realizowane w ramach umowy o świadczenie usług publicznych

Komercyjne – przewozy realizowane na podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu

Okazjonalne – jednorazowy przewóz w zakresie pasażerskiego transportu kolejowego mający na celu zaspokojenie potrzeb przewozowych nieprzewidzianych w realizowanych na danej linii przewozach w ramach umowy o świadczenie usług publicznych lub na podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu.

Liczbę pasażerów przewiezionych w komunikacji krajowej (wojewódzka, międzywojewódzka) ustala się na podstawie liczby sprzedanych biletów uprawniających do przejazdu lub uwzględnia się dane szacunkowe o przejazdach na podstawie innych dokumentów przewozu.

W przypadku przewozów z biletami jednorazowymi przyjmuje się:

  • pojedynczy bilet na przejazd w jednym kierunku - za 1 pasażera;
  • zbiorowy bilet na przejazd w jednym kierunku - za tylu pasażerów, dla ilu osób został on  wystawiony;
  • pojedynczy bilet na przejazd w dwóch kierunkach (tam i z powrotem) - za 2 pasażerów;
  • zbiorowy bilet na przejazd w dwóch kierunkach (tam i z powrotem) - za tylu pasażerów, ile wynosi podwojona liczba osób, dla ilu został on wystawiony.

Liczbę pasażerów z biletami okresowymi (np. tygodniowymi, dwutygodniowymi, miesięcznymi, kwartalnymi, itd.) ustala się mnożąc liczbę sprzedanych biletów przez średnią liczbę przejazdów 1 pasażera dla danego rodzaju biletów, ustaloną przez przewoźnika.

Wielkość pracy przewozowej wykonywanej przy przewozie pasażerów w komunikacji krajowej ustala się jako sumę iloczynów liczby pasażerów przewiezionych w poszczególnych relacjach przewozu i odległości ich przejazdu.

Liczbę pasażerów przewiezionych w komunikacji międzynarodowej (wyjazd, przyjazd i tranzyt)ustala się na podstawie liczby sprzedanych biletów oraz dokumentów nadesłanych przez przewoźników zagranicznych. Przy obliczaniu liczby pasażerów przewiezionych w komunikacji międzynarodowej każdy bilet uważa się za tylu pasażerów, dla ilu osób został wystawiony.

Wielkość pracy przewozowej wykonanej przy przewozie pasażerów w komunikacji międzynarodowej oblicza się jako sumę iloczynów liczby pasażerów przewiezionych na terytorium Polski w komunikacji międzynarodowej w poszczególnych relacjach przewozu i taryfowych odległości tych relacji na terytorium Polski.

Za taryfową odległość przejazdu pasażerów na terytorium Polski w komunikacji międzynarodowej przyjmuje się:

  • przy wyjeździe z Polski za granicę - odległość taryfową od stacji wyjazdu, wymienionej w bilecie komunikacji międzynarodowej, do punktu granicznego wyjazdu;
  • przy przyjeździe do Polski z zagranicy - odległość taryfową od punktu granicznego wjazdu do stacji docelowej, wymienionej w bilecie komunikacji międzynarodowej;
  • przy przejeździe przez terytorium Polski tranzytem - odległość taryfową między punktami granicznymi wjazdu i wyjazdu, przy uwzględnieniu drogi przejazdu, wymienionej w bilecie komunikacji międzynarodowej.

W arkuszu 5 należy podać dane dotyczące liczby oraz długości faktycznie uruchomionych tras pociągów (jeden przejazd = jedna trasa) zgodnie z zawartymi umowami.

Łączna długość tras stanowi sumę długości w kilometrach wszystkich  uruchomionych tras pociągów w okresie sprawozdawczym.

do góry