Nawigacja

Formularze

Druk „UT” – Udostępnianie infrastruktury kolejowej.

 
 
 
 
Druk sprawozdawczy (kwartalny i roczny) dla zarządców udostępniających infrastrukturę kolejową.

W zestawieniu należy wykazać proces realizacji udostępniania tras przez zarządcę infrastruktury, przewoźnikom kolejowym – UT1 wykaz tras zamówionych (jeden przejazd = jedna trasa), w tym należy podać liczbę i długość tras zgłoszonych przez przewoźników do rocznego i indywidualnego rozkładu jazdy z podziałem na rodzaj przewozu oraz zamawiającego przedsiębiorcę. W części UT2 należy przedstawić wykaz tras uruchomionych (jeden przejazd = jedna trasa), w tym należy podać liczbę i długość tras uruchomionych przez przewoźników zgodnie z rocznym i indywidualnym rozkładem jazdy w tym trasy realizowane w ramach uproszczonego rozkładu jazdy, „ad hoc”. Należy również podać kwotę opłat w ramach opłaty podstawowej - zakładka UT2  z wyodrębnieniem opłat rezerwacyjnych. W zakładcę UT3 należy podać kwoty opłat poniesionych przez podmioty w ramach opłaty manewrowej oraz opłat związanych z obiektami infrastruktury usługowej.

Jako pracę przewozową brutto należy traktować sumę iloczynów masy brutto (w tonach) poszczególnych pociągów w okresie sprawozdawczym i odległości ich przebiegu (w kilometrach). Do Masy (ciężaru)brutto pociągu towarowego zaliczyć należy masę własną wagonów włączonych do składu pociągu, masę własną lokomotywy oraz masę ładunków. Do masy (ciężaru) brutto pociągu pasażerskiego należy zaliczyć masę własną wagonów włączonych do składu pociągu, masę własną lokomotywy, zespołu lub wagonu trakcyjnego lub innego pojazdu używanego jako siła trakcyjna oraz masy pasażerów, bagażu i rzeczy, znajdujących się w tych wagonach, a ponadto z masy przesyłek przewożonych w wagonach towarowych w przypadku włączenia ich do pociągu osobowego. Do Masy (ciężaru) brutto pojazdu kolejowego luzem zalicza się masę własną danego pojazdu kolejowego.

do góry