Nawigacja

Formularze

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Druk „E” - Dane ekonomiczne uczestników rynku kolejowego.

 

Druk „E” - Dane ekonomiczne uczestników rynku kolejowego.

Instrukcja wypełniania sprawozdania „E” (Dane ekonomiczne uczestników rynku kolejowego)

Podmioty wypełniają formularz w zakresie zarówno działalności przewoźnika/zarządcy infrastruktury, jak i działalności całego przedsiębiorstwa (działalność przedsiębiorcy ogółem).
W przypadku gdy podmiot nie prowadzi ewidencji kwartalnej dla wybranych danych zawartych w formularzu (np. dla przepływów pieniężnych, rat kapitałowych i odsetkowych), ich przekazanie jest obligatoryjne tylko w sprawozdaniu rocznym. W sprawozdaniu kwartalnym w takim przypadku pole powinno zostać nie wypełnione.
Podmioty, które prowadzą kilka rodzajów działalności wymienionych w formularzu (przewoźnik osób, rzeczy, podmiot świadczący usługę trakcyjną lub zarządca infrastruktury), dokonują przyporządkowania wielkości w poszczególnych rubrykach zgodnie ze stanem faktycznym.


Zatrudnienie ogółem – należy podać dane dotyczące liczby zatrudnionych osób (w tym pracowników administracyjnych) w przedsiębiorstwie z przyporządkowaniem do rodzaju prowadzonej działalności (np. przewóz rzeczy, świadczenie usługi trakcyjnej itd.), przypadającej na ostatni dzień kwartału lub roku sprawozdawczego. Nie należy podawać średniej wielkości zatrudnienia.
Przychody operacyjne – wartość przychodów operacyjnych wynikająca z rachunku zysków i strat (uwzględniająca również dotacje) oraz odpowiednio w związku z prowadzoną działalnością przewoźnika kolejowego lub zarządcy infrastruktury.
Koszty z działalności operacyjnej – wartość kosztów operacyjnych poniesionych w związku z prowadzoną działalnością operacyjną oraz odpowiednio w związku z prowadzoną działalnością przewoźnika kolejowego lub zarządcy infrastruktury.
Wynik finansowy netto – różnica pomiędzy sumą przychodów osiągniętych w danym okresie sprawozdawczym a sumą kosztów poniesionych na uzyskanie tych przychodów, obciążeń w postaci podatku dochodowego i obowiązkowych zmniejszeń zysku.
EBITDA – zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych (kredytów, obligacji), podatków, amortyzacji oraz amortyzacji (deprecjacji) rzeczowych aktywów trwałych.
Zysk – zysk/strata ze sprzedaży oraz zysk/strata z działalności operacyjnej.
Struktura kosztów rodzajowych – podział kosztów w układzie rodzajowym.
Pozostałe koszty rodzajowe - oznaczają koszty rodzajowe inne niż wymienione w poprzednich kolumnach tabeli struktury kosztów rodzajowych (tj. inne niż amortyzacja, materiały i energia, usługi obce i świadczenia pracownicze).
Majątek/kapitał – wartość majątku trwałego i obrotowego oraz wysokość kapitału własnego i obcego przedsiębiorstwa, na podstawie bilansu oraz odpowiednio w związku z prowadzoną działalnością przewoźnika kolejowego lub zarządcy infrastruktury.
Przepływy pieniężne – wartość salda przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej, wynikająca z rachunku przepływów pieniężnych.

Uwaga: Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za cały rok obrotowy, należy ponownie przesłać uaktualniony formularz E za ubiegły rok sprawozdawczy.

 

do góry