Nawigacja

Formularze

Druk „TTE” - Wskaźniki techniczno - eksploatacyjne taboru kolejowego.

 

Druk „TTE” - Wskaźniki techniczno - eksploatacyjne taboru kolejowego.
 

Druk sprawozdawczy (kwartalny i roczny) dla przewoźników osób i rzeczy.

W zestawieniu należy ująć pracę taboru wykorzystywanego do przewozów na sieci linii PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i sieci innych zarządców infrastruktury kolejowej) przy realizacji przewozów towarowych, w tym intermodalnych, pasażerskich, utrzymaniowo – naprawczych, przejazdów pojazdów kolejowych luzem i innych.

Nie należy wykazywać danych dotyczących taboru wykorzystywanego w ramach transportu wewnątrzzakładowego, tj. transportu wykorzystywanego
w procesie produkcji przedsiębiorstwa, np. na terenie hut, na obszarze górniczym, kopalń odkrywkowych, zwałowisk odpadów, itp. oraz w ramach realizacji przewozów w obrębie bocznicy kolejowej.

Brutto tonokilometry oblicza się jako sumę iloczynów masy brutto(w tonach) poszczególnych pociągów w okresie sprawozdawczym i odległości ich przebiegu (w kilometrach).

Do masy (ciężaru) brutto pociągu towarowego (w tym intermodalnego) zalicza się masę własną wagonów włączonych do składu pociągu, masę własną lokomotywy oraz masę towarów (łącznie z ich opakowaniem) załadowanych do wagonów.

Masa (ciężar) brutto pociągu pasażerskiego składa się z masy własnej wagonów włączonych do składu pociągu, masy własnej lokomotywy, zespołu lub wagonu trakcyjnego lub innego pojazdu używanego jako siła trakcyjna oraz z masy pasażerów, bagażu i rzeczy, znajdujących się w tych wagonach, a ponadto z masy przesyłek przewożonych w wagonach towarowych w przypadku włączenia ich do pociągu osobowego.

Do masy (ciężaru) brutto pojazdu kolejowego luzem zalicza się masę własną danego pojazdu kolejowego.

Netto tonokilometry pociągów towarowych, w tym intermodalnych oraz pasażerskich oblicza się jako sumę iloczynów masy ładunków lub pasażerów
w poszczególnych pociągach (masy pociągów netto) przewiezionych w okresie sprawozdawczym i faktycznych odległości przewozu tych ładunków/pasażerów.

Pociągokilometry oblicza się jako sumę przebiegów (w kilometrach) poszczególnych pociągów lub pojazdów kolejowych luzem.

Lokomotywokilometry oblicza się jako sumę przebiegów (w kilometrach) lokomotyw w pociągach towarowych, osobowych, utrzymaniowo-naprawczych, zespołu lub wagonu trakcyjnego oraz pojazdów kolejowych luzem.

Wagonokilometrywagonów towarowych (w tym do przewozów intermodalnych)oblicza się jako sumę przebiegów (w kilometrach) poszczególnych wagonów w stanie ładownym i w stanie próżnym we wszystkich pociągach.

Wagonokilometry wagonów pasażerskich ustala się jako sumę przebiegów (w kilometrach) wagonów pasażerskich we wszystkich pociągach. W danych tych należy ująć również ustalony w analogiczny sposób przebieg wagonów w zespołach trakcyjnych i innych pojazdach (np. szynobusach).

do góry