Nawigacja

Formularze

Druk „P” – Podstawowe dane o rynku – przewozy osób i towarów.

 

Druk sprawozdawczy (miesięczny) dla przewoźników osób (P-PAS)

W zestawieniu należy podać podstawowe dane dotyczące przewozów osób oraz towarów na sieci linii kolejowych (sieć PKP  Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz sieć innych zarządców infrastruktury kolejowej) w komunikacji wewnętrznej i międzynarodowej.

Liczbę pasażerów ustala się na podstawie liczby sprzedanych biletów uprawniających do przejazdu lub uwzględnia się dane szacunkowe o przejazdach na podstawie innych dokumentów przewozu.

W przypadku przewozów z biletami jednorazowymi przyjmuje się:

 • pojedynczy bilet na przejazd w jednym kierunku - za 1 pasażera;
 • zbiorowy bilet na przejazd w jednym kierunku - za tylu pasażerów, dla ilu osób został on wystawiony;
 • pojedynczy bilet na przejazd w dwóch kierunkach (tam i z powrotem) - za 2 pasażerów;
 • zbiorowy bilet na przejazd w dwóch kierunkach (tam i z powrotem) - za tylu pasażerów, ile wynosi podwojona liczba osób, dla ilu został on wystawiony;
 • bilet okresowy (np. tygodniowy, dwutygodniowy, miesięczny, kwartalny, itd.) ustala się mnożąc liczbę sprzedanych biletów przez średnią liczbę przejazdów 1 pasażera dla danego rodzaju biletów, ustaloną przez przewoźnika.

Liczbę pasażerów przewiezionych w komunikacji międzynarodowej (wyjazd, przyjazd i tranzyt) ustala się na podstawie liczby sprzedanych biletów oraz dokumentów nadesłanych przez przewoźników zagranicznych. Przy obliczaniu liczby pasażerów przewiezionych w komunikacji międzynarodowej każdy bilet uważa się za tylu pasażerów, dla ilu osób został on wystawiony.

Wielkość pracy przewozowej wykonywanej przy przewozie pasażerów w komunikacji wewnętrznej ustala się jako sumę iloczynów liczby pasażerów przewiezionych w poszczególnych relacjach przewozu i odległości ich przejazdu.

Wielkość pracy przewozowej wykonanej przy przewozie pasażerów w komunikacji międzynarodowej oblicza się jako sumę iloczynów liczby pasażerów przewiezionych na terytorium Polski w komunikacji międzynarodowej w poszczególnych relacjach przewozu i taryfowych odległości tych relacji na terytorium Polski.

Za taryfową odległość przejazdu pasażerów na terytorium Polski - w komunikacji międzynarodowej przyjmuje się:

 • przy wyjeździe z Polski za granicę - odległość taryfową od stacji wyjazdu, wymienionej w bilecie komunikacji międzynarodowej, do punktu granicznego wyjazdu;
 • przy przyjeździe do Polski z zagranicy - odległość taryfową od punktu granicznego wjazdu do stacji docelowej, wymienionej w bilecie komunikacji międzynarodowej;
 • przy przejeździe przez terytorium Polski tranzytem - odległość taryfową między punktami granicznymi wjazdu i wyjazdu, przy uwzględnieniu drogi przejazdu, wymienionej w bilecie komunikacji międzynarodowej.

Druk sprawozdawczy (miesięczny) dla przewoźników rzeczy (P-TOW)

Wielkość przewozów towarów (tony), ustala się jako sumę masy wszystkich przesyłek przyjętych do przewozu w wagonach towarowych wszystkimi rodzajami pociągów. Wielkość przewozów ładunków równa się więc odpowiednio sumie masy przesyłek przyjętych do przewozu bezpośrednio od nadawców ładunków oraz przekazanych z zagranicy w komunikacji międzynarodowej.

Przy obliczaniu ww. wielkości należy stosować następujące zasady:

 • w przypadku przewożenia ładunków w opakowaniach za masę przesyłki przyjmuje się jej całkowitą masę, a więc sumę mas właściwego ładunku i masy jego opakowania (tary);
 • w przypadku przewożenia ładunków w kontenerach masę tych kontenerów wlicza się do wielkości przewozów ładunków;
 • masę kontenerów przewożonych w stanie próżnym wlicza się również do wielkości przewozów ładunków.

Wielkości pracy przewozowej (tonokilometry) wykonywanej przy przewozie towarów oblicza się jako sumę iloczynów masy poszczególnych przesyłek przewiezionych w wagonach towarowych w komunikacji krajowej (wewnętrznej) oraz międzynarodowej, wszystkimi rodzajami pociągów i odległości ich przewozu na terytorium kraju.

Jako komunikację krajową (wewnętrzną), należy rozumieć przewóz przesyłek pomiędzy stacjami położonymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przesyłki stacyjne realizowane w granicach tej samej stacji. Nie należy uwzględniać przesyłek nadanych na podstawie krajowego listu przewozowego ze stacji położonych na terytorium kraju do stacji położonych na obszarze portów (morskich i śródlądowych) celem dalszego transportu poza terytorium kraju. Nie należy również uwzględniać przesyłek transportowanych drogą wodną spoza terytorium kraju do portów (morskich  i śródlądowych), a następnie nadanych na podstawie krajowego listu przewozowego do stacji położonych na terytorium kraju wskazanych jako pierwsze miejsce przeznaczenia przesyłki.

W rubryce praca eksploatacyjna należy wpisać sumę przebiegów w kilometrach poszczególnych pociągów (pociągokilometry). Należy uwzględnić również przewozy próżne pociągów, pojazdy kolejowe luzem oraz przejazdy utrzymaniowo-naprawcze na sieci zarządców infrastruktury. 

W przypadku konieczności dokonania korekty danych w miesiącu sprawozdawczym, należy w zakładce metryka zaznaczyć opcję „KOREKTA” i ponownie przesłać formularz drogą elektroniczną.

do góry