Nawigacja

Telefony

logo Kultury Bezpieczeństwa

III edycja konkursu

Rozstrzygnięcie III edycji konkursu było szczególnie uroczyste z uwagi na połączenie go z obchodami 15-lecia istnienia Urzędu Transportu Kolejowego. Dlatego też Konferencja Kultury Bezpieczeństwa idealnie wpisała się w misję Urzędu Transportu Kolejowego jaką jest „Kreowanie bezpiecznych i konkurencyjnych warunków świadczenia usług transportu kolejowego”.

W trakcie Gali 15-lecia UTK odbyła się debata poświęcona tematowi „Rola Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na rynku kolejowym. Jak powinna wyglądać za 15 lat”. Udział w dyskusji wzięli: Andrzej Bittel Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Krzysztof Mamiński Prezes PKP S.A., Prof. Marianna Jacyna Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, Jakub Majewski – Prezes Fundacji Pro Kolej oraz Ignacy Góra Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Debatę poprowadził Adrian Furgalski, Przewodniczący Zarządu Railway Business Forum.

W trzeciej już edycji konkursu zgłoszono przeszło 30 prac, z których Kapituła konkursu wyłoniła następujących laureatów oraz wyróżnionych:

W kategorii „Rozwiązanie techniczne” nagrodę otrzymała Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z.o.o. za zrealizowanie oraz wdrożenie programu zabudowy urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (samoczynnego systemu ostrzegania) w obrębie przejazdów kolejowych kategorii D na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Podstawowymi elementami wchodzącymi w skład stworzonego systemu ostrzegania są tablice informacyjne, które w czasie zbliżania się pociągu do przejazdu kolejowego wyświetlają komunikat „UWAGA POCIĄG”. W celu zwiększenia skuteczności ostrzegania uczestników ruchu drogowego i pieszego zamontowano także sygnalizatory z pulsującym światłem żółtym, uzupełniające informację o nadjeżdżającym pociągu. Wszystkie elementy składają się na nowoczesny, a zarazem nowatorski system bezpieczeństwa na obiektach przejazdowych kategorii D.

 W kategorii „Czynnik ludzki – edukacja” nagrodę otrzymało Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM sp. z o.o. za wdrażanie w ramach organizacji ciekawych metod i narzędzi edukacji, mających na celu usprawnienie współpracy międzyludzkiej. Dzięki kreowaniu więzi grupowych i poczucia odpowiedzialności za siebie i współpracowników spółka nieustannie dąży do podwyższenia standardów kultury bezpieczeństwa na kolei. Jedną z metod kształtowania świadomości pracowników jest szkolenie Take Care. Uczestniczą w nim wszyscy pracownicy liniowi, którzy na podstawie dyskusji i wizualizacji zmieniają swoje postrzeganie z myślenia „ja muszę”, na „ja chcę”.

Wyróżnienie otrzymał Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej za rozprawę doktorską na temat „Zarządzanie ryzykiem zagrożeń na przejazdach kolejowych”, której autorem jest Pani Anna Kobaszyńska–Twardowska. Celem rozprawy było opracowanie i wskazanie przydatności dedykowanej przejazdom kolejowo-drogowym metody zarządzania ryzykiem. W pracy zastosowano metodę LC-Risk, za pomocą której zbadano trzy przejazdy kolejowo-drogowe kategorii A, aby wskazać na inne niż kategoria przejazdu elementy mające wpływ na generowane w tym obszarze zagrożenia oraz ich poziom i kategorię ryzyka.

Pan Krzysztof Koszyk otrzymał wyróżnienie za projekt aplikacji SWANDR. Nazwa aplikacji SWANDR to połączenie dwóch słów święty Andrzej = SW + ANDR, która nawiązuje do znaków znajdujących się przed przejazdami kolejowymi. Zaproponowana przez Pana Krzysztofa Koszyka aplikacja w swoim założeniu ma ostrzegać kierowców o zbliżającym się do przejazdu pociągu. Działanie proponowanego rozwiązania ma opierać się na danych GPS. Zaproponowana aplikacja posiadałaby między innymi funkcję rozłączania połączeń głosowych w wypadku, gdy dojdzie do uruchomienia komunikatu ALARM czy zgłaszania uszkodzonych przejazdów. Zastosowanie tego typu rozwiązań miałoby w przyszłości ratować ludzkie życie oraz eliminować straty materialne.

Future Adventure Construction sp. z.o.o. otrzymała wyróżnienie za stosowanie rozwiązania technicznego, jakim jest Automatyczny System Ostrzegania. System służy do ostrzegania pracowników torowych za pomocą sygnału akustycznego i optycznego przed nadjeżdżającym pociągiem. Systemy uruchamiane są automatycznie przez pojazd kolejowy zbliżający się do miejsca robót po torze czynnym lub półautomatycznie przez operatora systemu (sygnalistę). Innym sposobem zabezpieczenia miejsca robót jest ostrzeganie na wysokowydajnych maszynach roboczych, ukierunkowane na pracowników obsługujących dane maszyny, którzy ze względu na wysokie natężenie hałasu mogą nie usłyszeć informacji podawanych od sygnalisty. Zaletą urządzeń jest dostosowywanie poziomu emitowanego dźwięku do poziomu hałasu w ich otoczeniu, co gwarantuje słyszalność systemu ostrzegania nawet w pobliżu pracujących maszyn.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki otrzymała wyróżnienie za uruchomienie w bieżącym roku akademickim Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego (LIRK). Symulatory ruchu kolejowego i urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) umożliwiają praktyczną naukę zasad prowadzenia ruchu i działania urządzeń na stanowisku dyżurnego ruchu, a także praktykę zachowań i obsługi urządzeń w sytuacji nietypowej. Efektem uruchomienia pracowni jest podnoszenie poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu kolejowego, zarówno wśród osób niezwiązanych jak i związanych zawodowo z transportem kolejowym, a ponadto doskonalenie umiejętności dyżurnych poprzez udostępnianie laboratorium do szkoleń zewnętrznych.

PMT Linie Kolejowe sp. z o.o. zostały wyróżnione za organizację ćwiczeń „KOLEJ 2017”. Ćwiczenia te zaininicjowane zostały wydarzeniem z 14 września 2017 r., kiedy to na stacji Legionowo nieuprawniony mężczyzna wtargnął do kabiny maszynisty i grożąc mu uprowadził pociąg. W związku z tym wydarzeniem podmioty kolejowe testowały własne procedury antykryzysowe, mające na celu podnoszenie standardów bezpieczeństwa z uwzględnieniem intencjonalnego czynnika ludzkiego. Ukazuje to, że bezpieczeństwo ruchu kolejowego oraz działania podejmowane w kierunku podnoszenia standardów bezpieczeństwa nie mogą opierać się tylko na postępie technicznym, a także na analizie zachowań behawiorystycznych.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostały wyróżnione za projekt wymian międzynarodowych w zakresie kultury bezpieczeństwa TWINNING. Na bazie uzyskanych podczas projektu informacji, poczynionych analiz i wniosków opracowano profil psychologiczny i profil zachowań zawodowych Dyżurnego Ruchu, którego celem było określenie psychologicznych uwarunkowań prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych przez tę grupę zawodową. Projekt wpłynął na lepsze zarządzanie czynnikiem ludzkim w bezpieczeństwie ruchu pociągów, a także na kształtowanie wśród pracowników Spółki postaw zorientowanych na bezpieczeństwo i świadomość zagrożeń.

„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z.o.o. otrzymała wyróżnienie za prowadzoną w spółce politykę dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Działania polegają na ciągłym doskonaleniu swoich usług, zwiększających komfort i bezpieczeństwo pasażerów z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej sprawności ruchowej, przede wszystkim przez właściwe i sprawne udzielanie pomocy w podróży bez konieczności wcześniejszego jej zgłaszania. Na szczególną uwagę zasłużyło rozwiązanie w zakresie zastępczej komunikacji autobusowej (ZKA), które gwarantuje przejazd specjalistycznym pojazdem osobom podróżującym na wózkach inwalidzkich. Ponadto w przypadku, kiedy odległość między przystankiem ZKA a stacją kolejową jest znaczna, przewidziano możliwość podróży od/do wskazanego punktu znajdującego się w odległości do 3 km od przystanku kolejowego.

PKP Energetyka wraz z SSK Rail sp. z.o.o. zostały wyróżnione za System AOM – Automatycznego Ostrzegania Maszynisty. Urządzenie będzie wspomagać maszynistę w pełnieniu jego czynności poprzez zwrócenie jego uwagi na te informacje, które są szczególnie ważne dla bezpiecznego prowadzenia pociągu. Urządzenie będzie zapobiegało odruchowemu potwierdzaniu czynności przyciskiem SHP, bez faktycznego przyjęcia do świadomości znaczenia sygnału nadawanego przez sygnalizator. Urządzenie AOM pomoże uniknąć przypadku przejechania poza sygnalizator ciemny bądź słabo widoczny w trudnych warunkach atmosferycznych lub gdy np. uwaga maszynisty skupiona jest na wykonywaniu pracy manewrowej.

do góry