Nawigacja

Telefony

logo Kultury Bezpieczeństwa

IV edycja konkursu

Ogłoszenie wyników IV edycji konkursu odbyło się 12 grudnia 2019 r. w Auli Fizyki Politechniki Warszawskiej podczas IV Konferencji Kultury Bezpieczeństwa. Kapituła konkursu wybrała następujących laureatów i wyróżnionych:

W kategorii „Rozwiązanie systemowe” nagrodę otrzymały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za wdrożenie w roku 2018 rozwiązania polegającego na oznakowaniu 14 tys. przejazdów kolejowo-drogowych i przejść przez tory, specjalnymi „żółtymi naklejkami”, na których umieszczony został indywidualny numer identyfikacyjny (INI) przejazdu. Został on wprowadzony do zintegrowanej bazy danych powiązanej z systemem informatycznym używanym w Centrach Powiadamiania Ratunkowego (CPR). Zastosowanie tego rozwiązania systemowego pozwala przede wszystkim na łatwe i precyzyjne ustalenie lokalizacji osoby zgłaszającej zagrożenie lub wypadek. Powoduje uruchomienie kanału komunikacyjnego po między operatorami numeru alarmowego 112 a dyspozyturą PKP PLK, co pozwala szybko reagować na zgłoszenie i zapobiega powstawaniu negatywnym następstwom.

W kategorii „Rozwiązanie techniczne” nagrodę otrzymała Jastrzębska Spółka Kolejowa sp. z o.o. za stworzony dla potrzeb zarządcy infrastruktury system ewidencji przekaźników eksploatowanych w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym. Urządzenia te podlegają okresowej kontroli związanej ze sprawdzaniem prawidłowości działania w ramach tzw. obsługi technicznej przekaźnika (OTP). System ewidencji przekaźników JSK SEP stanowi elektroniczną bazę danych przekaźników, w której obsługa możliwa jest z poziomu przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej. Dzięki oznakowaniu wszystkich przekaźników i wprowadzeniu ich do systemu możliwe jest bieżące monitorowanie okresu ważności OTP, jak również ustalenie dokładnej lokalizacji danego przekaźnika, co w znaczącym stopniu ułatwia monitorowanie prawidłowości ich działania.

Nagrodę w kategorii „Czynnik ludzki  edukacja” otrzymała spółka „PKP Intercity” S.A. za prowadzenie, w ramach polityki wewnętrznej, wsparcia w należytym przygotowaniu zawodowym personelu kolejowego. W szczególności opartym na świadomym wyborze zawodowej drogi i łączeniu teorii z praktyką już w trakcie szkolnej edukacji. Działania podejmowane przez przedsiębiorstwo polegają na intensywnym wsparciu kolejowego szkolnictwa zawodowego. Wszystkie zakłady spółki współpracują ze szkołami prowadzącymi klasy o profilu kolejowym. Współpraca ta polega na wdrażaniu innowacji pedagogicznych, dualnym systemie kształcenia i ofercie programów stypendialnych, jak również organizacji staży i praktyk zawodowych dla studentów i uczniów tych klas. Kształtowanie właściwej postawy na stanowiskach związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem ruchu kolejowego to wkład spółki w podnoszenie kultury bezpieczeństwa.

W kategorii „Praca dyplomowa” nagrodzona została Akademia WSB oraz autorka zwycięskiej pracy Pani Magdalena Hoppe za pracę dyplomową „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez wprowadzenie do programu przygotowania zawodowego dla dyżurnego ruchu obserwację prowadzenia pociągu w kabinie maszynisty”. W pracy przedstawiono propozycję zmian w zakresie i formie szkolenia na stanowisku maszynisty i dyżurnego ruchu, co w efekcie może doprowadzić do poprawienia bezpieczeństwa i znacznie obniżyć poziom ryzyka związanego z zadaniami wykonywanymi na poszczególnych stanowiskach. Badania przeprowadzone w ramach pracy pozwoliły na zidentyfikowanie źródeł zagrożenia wynikających z czynników oddziałujących wzajemnie na pracę maszynisty i dyżurnego ruchu.

Kapituła konkursu przyznała również wyróżnienie Wydziałowi Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej i autorowi pracy Panu Piotrowi Smoczyńskiemu. Celem rozprawy doktorskiej „Zarządzanie ryzykiem zagrożeń generowanych podczas eksploatacji infrastruktury kolejowej” było przygotowanie składowych metod zarządzania ryzykiem zagrożeń generowanych podczas eksploatacji infrastruktury kolejowej, które pozwolą na sformalizowanie i ujednolicenie istniejącej, w dużej mierze intuicyjnej, metody oraz zapewni jej powtarzalność i przejrzystość.

OTTIMA plus sp. z o.o. otrzymała wyróżnienie za publikację autorstwa prof. Marka Jabłońskiego oraz prof. Adama Jabłońskiego „Mechanizmy efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym”. Praca ta jest kompleksowym źródłem informacji dla specjalistów z dziedziny kolejnictwa. Zawiera materiał dydaktyczno-poglądowy i wiele praktycznych rozwiązań stosowanych przy wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem.

Wyróżnienie otrzymała również Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei za projekt dotyczący bezpieczeństwa na kolei o na zwie „Bezpieczna Kolej”, którego głównym założeniem jest podnoszenie kultury bezpieczeństwa i propagowanie właściwych postaw wśród pracowników, kadry kierowniczej, jak również osób spoza sektora kolejowego. Założenia projektu wynikają ze statutowej misji Izby czyli nieustannej edukacji. Działania realizowane w jego ramach to: konferencje, szkolenia, oraz wydawnictwa branżowe i edukacyjne. Są one wielokierunkowe i realizowane na różnych poziomach. Każdy z tych poziomów jest powiązany ze sobą i w rezultacie ma tworzyć spójną całość, ukierunkowaną na jeden cel  bezpieczną kolej.

FenixFS sp. z o.o. Biuro Bezpieczeństwa Pożarowego s.k. otrzymało wyróżnienie za stworzenie urządzenia gaśniczego (Generatora Aerozolu Gaśniczego) Fenix 50 i Fenix 100. Urządzenie to jest bardzo lekkie i poręczne i mogłoby stanowić element wyposażenia pracowników kolei. Czas działania substancji gaszącej sięga nawet 100 sekund. Gwarantuje to możliwość natychmiastowej reakcji w przypadku wykrycia źródła pożaru i stłumienie jego zarzewia. Sposób gaszenia polega na wyrzucie z głowicy urządzenia aerozolu gaśniczego (jonów potasu), który jest obojętny dla środowiska, niczego nie niszczy i nie powoduje degradacji otoczenia.

 

do góry