Nawigacja

Telefony

logo Kultury Bezpieczeństwa

Projekt Deklaracji został ogłoszony 17 marca 2016 r., a jego głównym założeniem jest wdrożenie zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz zachęcenie wszystkich przedsiębiorców działających w branży kolejowej do poprawy bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego jako wartości nadrzędnej oraz kluczowego warunku dla zrównoważonego rozwoju branży kolejowej.

Wszyscy przedsiębiorcy działający w sektorze kolejowym powinni obrać sobie za priorytet zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego, a cel ten powinien być wspierany przez działania całego środowiska, w tym również organy państwa, jednostki naukowe, organizacje, stowarzyszenia i media.

Podstawą osiągnięcia trwałych efektów pracy nad podniesieniem poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego, a wraz z tym zapewnienia odpowiedniego poziomu prewencji wypadkowej są działania przedsiębiorców, obok poprawy techniki i organizacji pracy, polegające na kształtowaniu świadomości swoich pracowników. Poprawa bezpieczeństwa transportu kolejowego nie jest możliwa bez propagowania zasad kultury bezpieczeństwa. Podpisanie deklaracji ma szczytne cele, do których już samo dążenie ma niezwykle znaczący wpływ na wzrost poprawy bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym została dotychczas podpisana przez 285 przedstawicieli rynku kolejowego, w tym między innymi: Ministra Infrastruktury, Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych, Komendanta Głównego Policji, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników, użytkowników bocznic kolejowych, a także jednostki naukowe i badawcze, jednostki certyfikujące, stowarzyszenia i media.

Podpisanie Deklaracji jest wyrazem oświadczenia woli przestrzegania i stosowania się do poniższych zasad:

  •     postrzeganie bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracowników i organizacji,
  •     akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzienną działalnością,
  •     szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie rozwiązań,
  •     odchodzenie od przypisywania winy,
  •     rejestrowanie i analizowanie zaistniałych zdarzeń,
  •     zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i błędów,
  •     rzetelny wewnętrzny nadzór nad realizacją procesów systemów zarządzania,
  •     ciągłe doskonalenie systemów zarządzania poprzez wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych,
  •     zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie Urzędu

do góry