Nawigacja

logo Funduszy Europejskich

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”

Licencja maszynisty

Dokumentami uprawniającymi maszynistę do prowadzenia pojazdu kolejowego są licencja maszynisty i świadectwo maszynisty. Licencje maszynistów uzyskane przez osoby, które ukończyły 18 lat, do czasu ukończenia przez nich 20 lat, są ważne wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto może uzyskać?

Licencję maszynisty może uzyskać osoba, która:

  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa umyślnego;
  • ukończyła 18 lat;
  • ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe;
  • spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne określone odrębnymi przepisami;
  • odbyła szkolenie na licencję maszynisty;
  • zdała egzamin na licencję maszynisty nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia na licencję maszynisty.

Wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o licencję maszynisty albo zachowanie jej ważności, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 24 listopada 2022 r. w sprawie licencji maszynisty (Dz.U. z 2022 r. poz. 2574). Prezes UTK prowadzi listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania, w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności.

Zakres wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem i egzaminem niezbędny dla uzyskania licencji maszynisty określa § 16 rozporządzenia w sprawie licencji maszynisty. Program oraz czas trwania szkolenia kandydatów na maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty określa załącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie licencji maszynisty. Szkolenie osób ubiegających się o licencję maszynisty prowadzi podmiot wpisany do rejestru ośrodków szkolenia maszynistów oraz kandydatów na maszynistów, który jest prowadzony przez Prezesa UTK. Egzamin dla kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty  przeprowadza Prezes UTK.

„Jak zostać maszynistą? Poradnik dla kandydatów do zawodu”

 

Pobierz poradnik

do góry