Nawigacja

Zgłoś wypadek/zdarzenie kolejowe

Zgłaszanie zdarzeń kolejowych

Zarządcy infrastruktury, przewoźnicy kolejowi i użytkownicy bocznic kolejowych są obowiązani do natychmiastowego zgłaszania poważnych wypadków, wypadków i incydentów Przewodniczącemu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych (PKBWK) oraz Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) – art. 28g ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Sprawdź, jak wygląda cały proces zawiadamiania Prezesa UTK o zdarzeniu kolejowym.

W jakim przypadku

W sytuacji wystąpienia zdarzenia kolejowego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 369).

Kto zgłasza zdarzenie

Pracownik kolejowy ma obowiązek zgłosić zdarzenie osobiście, a jeżeli nie jest to możliwe, za pośrednictwem innych osób. Zdarzenie zgłasza się niezwłocznie, używając wszelkich dostępnych środków.

Można zgłosić:

1. dyżurnemu ruchu najbliższego posterunku ruchu, dyspozytorowi lub innemu pracownikowi zarządcy infrastruktury – w przypadku zdarzeń zaistniałych na obszarze zarządcy,

albo

2. użytkownikowi bocznicy kolejowej – w przypadku zdarzeń zaistniałych na bocznicy kolejowej.

W trakcie zgłoszenia należy podać: miejsce, czas, opis i skutki. Brak możliwości natychmiastowego podania niektórych danych nie może opóźniać zgłoszenia.

Kogo powiadomić o zdarzeniu

Jeżeli otrzymałeś informacje o zdarzeniu, jesteś zobowiązany niezwłocznie po jego zaistnieniu powiadomić o nim:

1. Przewodniczącego PKBWK;

2. oddział terenowy Urzędu Transportu Kolejowego właściwy terytorialnie dla miejsca zdarzenia – sposób powiadomienia: wiadomość SMS;

3. członków komisji.

Informację o dokonaniu poszczególnych czynności, odnotuj w prowadzonej dokumentacji.

W jaki sposób poinformować o zdarzeniu Prezesa UTK

Informacje o zdarzeniu zgłoś niezwłocznie wysyłając wiadomość SMS na specjalnie dedykowany temu numer telefonu kontaktowego. W wiadomości podaj: czas, miejsce oraz zwięzły opis zdarzenia.

Powiadomienie przekieruj zgodnie z właściwością miejscową zdarzenia (patrz tabelka poniżej).

UWAGA! Od 1 stycznia 2023 r. zmianie uległa struktura organizacyjna Urzędu Transportu Kolejowego. Swoją działalność rozpoczął Oddział Terenowy UTK z siedzibą w Szczecinie i zaczął obowiązywać nowy podział miejscowy wszystkich Oddziałów Terenowych UTK. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj

Nowy podział terytorialny Oddziałów Terenowych wiąże się ze zmianą danych teleadresowych, na które zarządcy infrastruktury, przewoźnicy kolejowi i użytkownicy bocznic kolejowych są obowiązani zgłaszać poważne wypadki, wypadki i incydenty w transporcie kolejowym Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) na podstawie art. 28g ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Poniżej znajduje się lista województw w kolejności alfabetycznej wraz z przypisaniem właściwego, dedykowanego wyłącznie zgłaszaniu zdarzeń kolejowych, numeru telefonu:

Wykaz numerów telefonów, wg województw:

Województwo

Nr telefonu

Oddział Terenowy

dolnośląskie

572 591 126

Wrocław - OT6

kujawsko-pomorskie

572 591 127

Poznań - OT7

lubelskie

572 591 122

Lublin - OT2

lubuskie

797 829 758

Szczecin – OT8

łódzkie

572 591 124

Katowice - OT4

małopolskie

572 591 123

Kraków - OT3

mazowieckie

572 591 121

Warszawa - OT1

opolskie

572 591 126

Wrocław - OT6

podkarpackie

572 591 123

Kraków - OT3

podlaskie

572 591 121

Warszawa - OT1

pomorskie

572 591 125

Gdańsk - OT5

śląskie

572 591 124

Katowice - OT4

świętokrzyskie

572 591 122

Lublin - OT2

warmińsko-mazurskie

572 591 125

Gdańsk - OT5

wielkopolskie

572 591 127

Poznań - OT7

zachodniopomorskie

797 829 758

Szczecin – OT8

 

Powiadomienie (SMS) format treści:

RRRR.MM.DD-KATEGORIA ZDARZENIA (o ile znana)-NR LINII/BOCZNICA, TREŚĆ,

np. 2016.03.01-B34-Linia 202, W km 10,021 doszło do potrącenia przez pociąg osobowy nr … osoby postronnej ze skutkiem śmiertelnym. komisja kolejowa rozpoczyna pracę na miejscu zdarzenia.

Jakie dokumenty dotyczące zdarzenia należy przekazać oraz kiedy

  1. pisemne zawiadomienie o zdarzeniu – przekaż do 24 godzin od jego stwierdzenia, natomiast
  2. protokół ustaleń końcowych – przekaż w terminie 7 dni od dnia jego podpisania, oraz
  3. protokół oględzin miejsca wypadku lub incydentu jako informacji uzupełniającej do protokołu ustaleń końcowych; protokoły oględzin miejsca wypadku lub incydentu – przekaż łącznie z protokołem ustaleń końcowych.

W jakiej formie przekazać dokumenty

Wyłącznie w formie skanu dokumentu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail: zdarzenia@utk.gov.pl.

W treści wiadomości e-mail prześlij dodatkowe informacje na temat osób prowadzących pojazdy kolejowe uczestniczące w zdarzeniu, w razie wystąpienia związku przyczynowego tych osób badanym wypadkiem lub incydentem.

Wiadomości e-mail powinna zawierać ujednoliconą formę tematu wiadomości e – mail, wg wzoru: RODZAJ DOKUMENTU – RRRR.MM.DD – KATEGORIA ZDARZENIA – NR LINII / BOCZNICA – WOJEWÓDZTWO,

np. ZAWIADOMIENIE – 2016.03.01 – B34-LINIA 202-POMORSKIE, tj.

  • RODZAJ DOKUMENTU – podaj nazwę przekazywanej informacji np.: ZAWIADOMIENIE, KOREKTA ZAWIADOMIENIA, PUK, KOREKTA PUK;
  • RRRR.MM.DD podaj datę zdarzenia kolejowego;
  • KATEGORIA ZDARZENIA – podaj wstępnie ustaloną kategorię zdarzenia; w przypadku braku wstępnie określonej kategorii zdarzenia należy podać symbol „??”;
  • NR LINII/BOCZNICA – podaj numer linii, na której doszło do zdarzenia, w przypadku bocznicy należy wpisać słowo „BOCZNICA”;
  • WOJEWÓDZTWO – podaj nazwę województwa, na terenie którego doszło do zdarzenia.

Ważna informacja

Oprócz zawiadomienia Prezesa UTK (e-mail: zdarzenia@utk.gov.pl) jesteś również zobowiązany pisemnie zawiadomić o zdarzeniu:

1. Przewodniczącego PKBWK;

2. w zależności od skutków i okoliczności zdarzenia właściwą miejscowo:

a)         prokuraturę rejonową,

b)         komendę powiatową (miejską) lub rejonową Policji,

c)         jednostkę Żandarmerii Wojskowej.

Wzór zawiadomienia znajdziesz w sekcji „Dokumenty do pobrania” — po prawej stronie, jeśli używasz komputera, a pod niniejszym tekstem, jeśli używasz tabletu lub smartfona.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 369).

do góry