Nawigacja

Zgłoś wypadek/zdarzenie kolejowe

Zarządcy infrastruktury, przewoźnicy kolejowi i użytkownicy bocznic kolejowych są obowiązani do natychmiastowego zgłaszania poważnych wypadków, wypadków i incydentów Przewodniczącemu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych (PKBWK) oraz Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) – art. 28g ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.).

Sprawdź, jak wygląda cały proces zawiadamiania Prezesa UTK o zdarzeniu kolejowym.

W jakim przypadku

W sytuacji wystąpienia zdarzenia kolejowego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 369).

Kto zgłasza zdarzenie

Pracownik kolejowy ma obowiązek zgłosić zdarzenie osobiście, a jeżeli nie jest to możliwe, za pośrednictwem innych osób. Zdarzenie zgłasza się niezwłocznie, używając wszelkich dostępnych środków.

Można zgłosić:

1. dyżurnemu ruchu najbliższego posterunku ruchu, dyspozytorowi lub innemu pracownikowi zarządcy infrastruktury – w przypadku zdarzeń zaistniałych na obszarze zarządcy,

albo

2. użytkownikowi bocznicy kolejowej – w przypadku zdarzeń zaistniałych na bocznicy kolejowej.

W trakcie zgłoszenia należy podać: miejsce, czas, opis i skutki. Brak możliwości natychmiastowego podania niektórych danych nie może opóźniać zgłoszenia.

Kogo powiadomić o zdarzeniu

Jeżeli otrzymałeś informacje o zdarzeniu, jesteś zobowiązany niezwłocznie po jego zaistnieniu powiadomić o nim:

1. Przewodniczącego PKBWK;

2. oddział terenowy Urzędu Transportu Kolejowego właściwy terytorialnie dla miejsca zdarzenia – sposób powiadomienia: wiadomość SMS;

3. członków komisji.

Informację o dokonaniu poszczególnych czynności, odnotuj w prowadzonej dokumentacji.

W jaki sposób poinformować o zdarzeniu Prezesa UTK

Informacje o zdarzeniu zgłoś niezwłocznie wysyłając wiadomość SMS na specjalnie dedykowany temu numer telefonu kontaktowego. W wiadomości podaj: czas, miejsce oraz zwięzły opis zdarzenia.

Powiadomienie przekieruj zgodnie z właściwością miejscową zdarzenia (patrz mapka poniżej).

Wykaz numerów telefonów, wg województw:

Województwo

Nr telefonu

Oddział Terenowy

dolnośląskie

572 591 126

Wrocław - OT6

kujawsko-pomorskie

572 591 125

Gdańsk - OT5

lubelskie

572 591 122

Lublin - OT2

lubuskie

572 591 126

Wrocław - OT6

łódzkie

572 591 121

Warszawa - OT1

małopolskie

572 591 123

Kraków - OT3

mazowieckie

572 591 121

Warszawa - OT1

opolskie

572 591 124

Katowice - OT4

podkarpackie

572 591 122

Lublin - OT2

podlaskie

572 591 122

Lublin - OT2

pomorskie

572 591 125

Gdańsk - OT5

śląskie

572 591 124

Katowice - OT4

świętokrzyskie

572 591 123

Kraków - OT3

warmińsko-mazurskie

572 591 125

Gdańsk - OT5

wielkopolskie

572 591 127

Poznań - OT7

zachodniopomorskie

572 591 127

Poznań - OT

 

Powiadomienie (SMS) format treści:

RRRR.MM.DD-KATEGORIA ZDARZENIA (o ile znana)-NR LINII/BOCZNICA, TREŚĆ,

np. 2016.03.01-B34-Linia 202, W km 10,021 doszło do potrącenia przez pociąg osobowy nr … osoby postronnej ze skutkiem śmiertelnym. komisja kolejowa rozpoczyna pracę na miejscu zdarzenia.

Jakie dokumenty dotyczące zdarzenia należy przekazać oraz kiedy

  1. pisemne zawiadomienie o zdarzeniu – przekaż do 24 godzin od jego stwierdzenia, natomiast
  2. protokół ustaleń końcowych – przekaż w terminie 7 dni od dnia jego podpisania, oraz
  3. protokół oględzin miejsca wypadku lub incydentu jako informacji uzupełniającej do protokołu ustaleń końcowych; protokoły oględzin miejsca wypadku lub incydentu – przekaż łącznie z protokołem ustaleń końcowych.

W jakiej formie przekazać dokumenty

Wyłącznie w formie skanu dokumentu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail: zdarzenia@utk.gov.pl.

W treści wiadomości e-mail prześlij dodatkowe informacje na temat osób prowadzących pojazdy kolejowe uczestniczące w zdarzeniu, w razie wystąpienia związku przyczynowego tych osób badanym wypadkiem lub incydentem.

Wiadomości e-mail powinna zawierać ujednoliconą formę tematu wiadomości e – mail, wg wzoru: RODZAJ DOKUMENTU – RRRR.MM.DD – KATEGORIA ZDARZENIA – NR LINII / BOCZNICA – WOJEWÓDZTWO,

np. ZAWIADOMIENIE – 2016.03.01 – B34-LINIA 202-POMORSKIE, tj.

  • RODZAJ DOKUMENTU – podaj nazwę przekazywanej informacji np.: ZAWIADOMIENIE, KOREKTA ZAWIADOMIENIA, PUK, KOREKTA PUK;
  • RRRR.MM.DD podaj datę zdarzenia kolejowego;
  • KATEGORIA ZDARZENIA – podaj wstępnie ustaloną kategorię zdarzenia; w przypadku braku wstępnie określonej kategorii zdarzenia należy podać symbol „??”;
  • NR LINII/BOCZNICA – podaj numer linii, na której doszło do zdarzenia, w przypadku bocznicy należy wpisać słowo „BOCZNICA”;
  • WOJEWÓDZTWO – podaj nazwę województwa, na terenie którego doszło do zdarzenia.

Ważna informacja

Oprócz zawiadomienia Prezesa UTK (e-mail: zdarzenia@utk.gov.pl) jesteś również zobowiązany pisemnie zawiadomić o zdarzeniu:

1. Przewodniczącego PKBWK;

2. w zależności od skutków i okoliczności zdarzenia właściwą miejscowo:

a)         prokuraturę rejonową,

b)         komendę powiatową (miejską) lub rejonową Policji,

c)         jednostkę Żandarmerii Wojskowej.

Wzór zawiadomienia znajdziesz w sekcji „Dokumenty do pobrania” — po prawej stronie, jeśli używasz komputera, a pod niniejszym tekstem, jeśli używasz tabletu lub smartfona.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 710 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 369).

do góry