Nawigacja

Autoryzacja bezpieczeństwa

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Autoryzacja bezpieczeństwa

Autoryzacja bezpieczeństwa stanowi dokument potwierdzający ustanowienie przez zarządcę infrastruktury systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz zdolność spełniania przez niego wymagań niezbędnych do bezpiecznego projektowania, eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1) ustawy o transporcie kolejowym, autoryzacja bezpieczeństwa uprawnia zarządcę infrastruktury do zarządzania i eksploatowania określonej infrastruktury kolejowej.

W odróżnieniu od certyfikatu bezpieczeństwa autoryzacja jest wydawana jako jednolity dokument, bez podziału na dwie odrębne części. W autoryzacji umieszczane są informacje dotyczące m.in. wielkości i rodzaju zarządzanej infrastruktury kolejowej oraz zarządzanych linii kolejowych. Wzór autoryzacji bezpieczeństwa oraz wzór wniosku o wydanie autoryzacji bezpieczeństwa określony został w zarządzeniu Prezesa UTK nr 3/2014 z dnia 18 marca 2014 r.

Prezes UTK wydaje autoryzację bezpieczeństwa na wniosek zarządcy infrastruktury kolejowej na okres 5 lat i na wniosek zarządcy infrastruktury przedłuża jej ważność co 5 lat. W ramach procedury wydawania autoryzacji bezpieczeństwa weryfikacji podlega spełnienie przez przedłożony system zarządzania bezpieczeństwem kryteriów okreslonych w załączniku II do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1169/2010.

Zgodnie z art. 18c ustawy o transporcie kolejowym Prezes UTK podejmuje decyzję w sprawie wniosków o wydanie autoryzacji bezpieczeństwa w terminie 3 miesięcy od daty ich złożenia, o ile w procesie oceny nie zostaną ujawnione braki wymagające złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Należy również zaznaczyć, że w przypadku dokonania zmian w infrastrukturze kolejowej, sygnalizacji, w zasilaniu w energię lub w zasadach eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej, zarządca infrastruktury zobowiązany jest do bezzwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Prezesa UTK. Istotne zmiany dotyczące zarządzanej infrastruktury wymagają zmiany autoryzacji bezpieczeństwa w całości lub w części.

Prezes UTK może również wezwać do przeprowadzenia zmiany autoryzacji bezpieczeństwa po każdej zmianie krajowych i międzynarodowych przepisów właściwych w obszarze bezpieczeństwa sektora kolejowego. W uzasadnionych przypadkach Prezes UTK może również cofnąć autoryzację bezpieczeństwa.

 

Dokumenty wymagane dla uzyskania autoryzacji bezpieczeństwa:

Lp. Nazwa dokumentu Plik Word Plik PDF
1. Wniosek o wydanie autoryzacji bezpieczeństwa

2.

Dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem

  • W związku z wdrożeniem w Urzędzie Transportu Kolejowego elektronicznego obiegu dokumentów składane w załączeniu do wniosków systemy zarządzania bezpieczeństwem powinny być oprawione w sposób umożliwiający zdjęcie oprawy bez zniszczenia dokumentu, celem poddania go digitalizacji. Preferowane jest zatem, aby dokumenty były bindowane lub oprawiane w grzbiety wsuwane, a nie zgrzewane czy zszywane.
   
3. Informacje liczbowe o posiadanej infrastrukturze
4. Wypełniona lista kontrolna dotycząca kryteriów zgodności z załącznikiem II do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1169/2010
5. Polisa ubezpieczeniowa lub certyfikat ubezpieczeniowy stwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z eksploatacją pojazdów kolejowych, przewozem osób i rzeczy oraz w stosunku do osób trzecich    
6. Wykaz uzyskanych świadectw dopuszczenia do eksploatacji typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz certyfikatów zgodności składników interoperacyjności    
7. Wykaz stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego    

8.

Pełnomocnictwo i dowód opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

   

Lista wydanych autoryzacji bezpieczeństwa:

Informacja o dotychczas wydanych autoryzacjach bezpieczeństwa dostępna jest tutaj.

do góry