Nawigacja

Autoryzacja bezpieczeństwa

W myśl ustawy o transporcie kolejowym zarządcą infrastruktury jest każdy podmiot odpowiedzialny za zarządzanie infrastrukturą kolejową, jej eksploatację, utrzymanie, odnowienie lub udział w rozwoju tej infrastruktury, a w przypadku budowy nowej infrastruktury, podmiot, który przystąpił do jej budowy w charakterze inwestora. Mianem infrastruktury kolejowej określa się elementy wymienione w załączniku I do ustawy o transporcie kolejowym.

Bycie zarządcą inbfrastruktury wiąże się najczęściej z koniecznością posiadania stosownego dokumentu uprawniającego do sprawowania tej funkcji i spełnienia związanych z tym wymogów. Zgodnie z art. 17d ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, warunkiem eksploatacji drogi kolejowej jest posiadanie przez jej zarządcę autoryzacji bezpieczeństwa w zakresie elementów infrastruktury kolejowej, ktorymi zarządza. Obowiązku tego nie stosuje się do linii metra i dróg kolejowych:

  • kolei wąskotorowych,
  • funkcjonalnie oddzielonych od reszty systemu kolei:
    • przeznaczonych do prowadzenia przewozów wojewódzkich lub lokalnych, lub
    • wpisanych do rejestru zabytków lub do inwentarza muzealiów,
  • eksploatowanych wyłącznie w celach wykonywania przewozów rekreacyjno-wypoczynkowych i okolicznościowych,
  • stanowiących infrastrukturę prywatną,
  • posiadających status bocznicy kolejowej.

Podmioty eksploatujące ww. drogi kolejowe muszą uzyskać świadectwo bezpieczeństwa.

Autoryzacja bezpieczeństwa stanowi dokument potwierdzający ustanowienie przez zarządcę infrastruktury systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz zdolność spełniania przez niego wymagań niezbędnych do bezpiecznego projektowania, eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej. Prezes UTK wydaje autoryzację bezpieczeństwa na wniosek zarządcy infrastruktury kolejowej na okres 5 lat i na wniosek zarządcy infrastruktury przedłuża jej ważność co 5 lat. Decyzję w sprawie wniosków o wydanie autoryzacji bezpieczeństwa Prezes UTK podejmuje w terminie 3 miesięcy od daty ich złożenia, o ile w procesie oceny nie zostaną ujawnione braki wymagające złożenia dodatkowych wyjaśnień.

W autoryzacji umieszczane są informacje dotyczące m.in. wielkości i rodzaju zarządzanej infrastruktury kolejowej oraz zarządzanych linii kolejowych. W przypadku dokonania zmian w infrastrukturze kolejowej, sygnalizacji, w zasilaniu w energię lub w zasadach eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej, zarządca infrastruktury zobowiązany jest do bezzwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Prezesa UTK. Istotne zmiany dotyczące zarządzanej infrastruktury wymagają zmiany autoryzacji bezpieczeństwa w całości lub w części.

Lista wydanych autoryzacji bezpieczeństwa.

Autoryzacja bezpieczeństwa a IV pakiet kolejowy

31 października 2020 r. w życie weszły przepisy tzw. IV pakietu kolejowego, który wprowadza istotne zmiany w zakresie funkcjonowania sektora kolejowego w obszarze bezpieczeństwa. Wymagania dotyczące uzyskiwania autoryzacji bezpieczeństwa są jednak w mniejszym stopniu uszczegółowione w nowych przepisach, aniżeli dzieje się to w odniesieniu do jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa przewoźników kolejowych. Dodatkowo wymagania te są ujęte przede wszystkim na poziomie dyrektywy 2016/798 i w związku z tym wymagają uprzedniego wdrożenia do przepisów krajowych. Najważniejszą zmianą wprowadzoną obecnie przez IV pakiet kolejowy w odniesieniu do autoryzacji bezpieczeństwa jest konieczność uwzględnienia nowych kryteriów dla systemów zarządzania bezpieczeństwem.

Wszystkie autoryzacje bezpieczeństwa wydawane od 31 października 2020 r. muszą uwzględniać wymagania określone w załączniku II do rozporządzenia 2018/762. Szczegółowy opis nowych kryteriów dla systemów zarządzania bezpieczeństwem można znaleźć na dedykowanej stronie.

Należy mieć na uwadze, że wraz z pełnym wdrożeniem do polskiego porządku prawnego przepisów IV pakietu kolejowego zmianie ulegnie m.in. termin rozpatrzenia wniosków o wydanie autoryzacji, który wyniesie cztery miesiące. Nowe rozporządzenie krajowe określi również szczegółowe wymagania dotyczące warunków i trybu wydawania autoryzacji bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosku o autoryzację bezpieczeństwa, wymaganych dokumentach i opłatach można znaleźć w dziale Usługi.
do góry