Nawigacja

Rodzaje postępowań

II Postępowanie kontrolne na szczególnych zasadach

Postępowania kontrolne prowadzone przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego często dotyczą zagadnień związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem transportu kolejowego, w tym bezpieczeństwem przewozu osób i rzeczy. W sytuacji powzięcia wiadomości o istniejących bezpośrednich zagrożeniach dla życia, zdrowia lub środowiska naturalnego, kontrola Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego odbywa się z ograniczeniem obowiązków formalnych, podyktowanych celem kontroli.

Zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska naturalnego

Kontrola prowadzona w związku z powzięciem wiadomości o zagrożeniu życia, zdrowia lub środowiska naturalnego odbywa się z następującymi wyjątkami:

 • nie dokonuje się zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli,
 • czynności kontrolne mogą być podjęte wyłącznie po okazaniu legitymacji służbowej, bez przedstawiania upoważnienia,
 • czynności kontrolne mogą odbywać się bez obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej,
 • kontrola może przebiegać równolegle do kontroli prowadzonej w normalnym trybie, za uprzednim zawiadomieniem,
 • nie stosuje się do niej ograniczeń czasu trwania kontroli.

Przemieszczające się środki transportu

Przepisy przewidują również szczególne odstępstwa w razie prowadzenia kontroli przemieszczających się środków transportu, osób z nich korzystających oraz towarów nimi przewożonych na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Kontrola prowadzona w tym zakresie odbywa się z następującymi wyjątkami:

 • kontrolę wszczyna się bez uprzedniego zawiadomienia i nie dokonuje się wpisu do książki kontroli,
 • czynności kontrolne mogą być podjęte wyłącznie po okazaniu legitymacji służbowej, bez przedstawiania upoważnienia,
 • czynności kontrolne mogą odbywać się bez obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej,
 • dopuszczalne jest równoległe prowadzenie kontroli w wielu pojazdach,
 • do kontroli nie stosuje się ograniczeń czasu jej trwania.

Inne wyjątki

Gdy przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełniania, odstępuje się od zakazu przeprowadzania więcej niż jednej kontroli.

Ponadto nie znajdują zastosowania ograniczenia czasu kontroli, gdyż przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełniania.

Kiedy nie można wnieść sprzeciwu

Przepisy ustawy wyłączają możliwość wniesienia sprzeciwu, m.in. gdy organ przeprowadza kontrolę:

 1. powołując się na konieczność jej prowadzenia dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa/wykroczenia, przestępstwa skarbowego/wykroczenia skarbowego albo zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;
 2. przemieszczających się środków transportu, osób z nich korzystających oraz towarów nimi przewożonych na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Podstawa prawna:

art. 79 ust. 2 pkt 2, art. 80 ust. 2 pkt 2, art. 82 ust. 1 pkt 2, art. 83 ust. 2 pkt 2, art. 84a pkt 5 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1727, z późn. zm.).

 

do góry