Nawigacja

Rodzaje postępowań

III Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne prowadzone przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego co do zasady różni się od postępowania kontrolnego. Celem tego postępowania jest konkretyzacja prawa i obowiązków podmiotów administrowanych. W przypadku nadzoru nad bezpieczeństwem kolejowym, chodzi o potwierdzenie obowiązków/stwierdzenie uchybień oraz administracyjne nakazanie ich usunięcia. Naruszenie nakazów orzeczonych decyzją administracyjną podlega przymusowemu wykonaniu w trybie egzekucji administracyjnej.

Przepisy regulujące przebieg postępowania administracyjnego zawarte są w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Materiałem wyjściowym dla wszczęcia postępowania administracyjnego z inicjatywy Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mogą być ustalenia stwierdzone w trakcie czynności kontrolnych. Ocena i uwagi zawarte w wystąpieniu pokontrolnym nie są wiążące w postępowaniu administracyjnym i ich kwalifikacja może ulec zmianie.

W postępowaniu administracyjnym do reprezentowania podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych, upoważniony jest ich organ statutowy. W większości przypadków jest to zarząd reprezentowany przez jego dwóch członków.

Dowody w postępowaniu administracyjnym co do zasady muszą być złożone w oryginale. Zamiast oryginałów mogą być złożone kopie, które będą poświadczone przez notariusza albo przez zawodowego pełnomocnika ustanowionego do tej sprawy: radcę prawnego, adwokata, rzecznika patentowego lub doradcę podatkowego.

Od decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego adresatowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który należy złożyć w terminie 14 dni. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie musi zawierać szczegółowego uzasadnienia, wystarczy jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji.

do góry