Nawigacja

Prawa i obowiązki kontrolowanego

Jako kontrolowany jesteś uprawniony do:

  • zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli w terminie 7 dni od jego otrzymania. Na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby pełniącej jego obowiązki Prezes UTK może przedłużyć ten termin;
  • zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń w sprawie uwag i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym; masz na to 7 dni od dnia jego otrzymania;
  • odszkodowania, jeśli poniosłeś szkodę na skutek przeprowadzenia czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy;
  • wskazywania na piśmie, że przeprowadzane przez kontrolującego czynności zakłócają w istotny sposób Twoją działalność gospodarczą, co rodzi po stronie kontrolującego obowiązek uzasadnienia przedmiotowych czynności w protokole kontroli;
  • wniesienia na piśmie sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów; sprzeciw możesz wnieść w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli przez organ kontroli, musisz uzasadnić wniesienie sprzeciwu. W wyniku rozpatrzenia sprzeciwu organ kontroli wydaje postanowienie o odstąpieniu od czynności kontrolnych lub kontynuowaniu czynności kontrolnych;
  • wniesienia w terminie 3 dni od dnia otrzymania ww. postanowienia zażalenia; w razie przewlekłości czynności kontrolnych, po wydaniu postanowienia w przedmiocie zażalenia, możesz wnieść do sądu administracyjnego skargę na przewlekłe prowadzenie kontroli.

Jako kontrolowany jesteś zobowiązany do:

  • pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania Twojego przedsiębiorstwa w trakcie kontroli, w szczególności w czasie nieobecności;
  • okazania kontrolującemu książki kontroli niezwłocznie po wszczęciu kontroli, jesteś jednak zwolniony z tego obowiązku jeżeli jej okazanie jest niemożliwe ze względu na udostępnienie jej innemu organowi kontroli. W takim przypadku okazujesz książkę kontroli w siedzibie organu kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu tej książki przez organ kontroli.

Podstawa prawna:

§ 15 i 17 Rozporządzenia Ministra transportu z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 2007 r.)​, art. 77 ust. 4, art. 80, art. 80b, art. 81, art. 81a, art. 84c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.).

do góry