Nawigacja

Ogólne cele strategii nadzoru

Priorytety nadzoru Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w 2017 roku

 1. Nadzór nad wdrożeniem/ funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (w tym w procesie recertyfikacji);
 2. Nadzór nad wdrożeniem/ funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Utrzymaniem (w tym w procesie recertyfikacji);
 3. Nadzór nad stanem technicznym i procesem utrzymania infrastruktury kolejowej;
 4. Nadzór nad stanem technicznym, procesem utrzymania i klasyfikacją skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi;
 5. Nadzór nad stanem technicznym, procesem utrzymania i oznakowaniem pojazdów kolejowych;
 6. Nadzór nad rynkiem wyrobów stosowanych w kolejnictwie – składniki interoperacyjności;
 7. Nadzór nad bezpieczeństwem eksploatacji bocznic kolejowych;
 8. Nadzór nad prowadzeniem ruchu kolejowego, w tym nad bezpieczeństwem prowadzenia prac inwestycyjnych;
 9. Nadzór nad kwalifikacjami pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego;
 10. Nadzór nad przestrzeganiem praw pasażerów i jakością usług w transporcie kolejowym;
 11. Nadzór nad procesem przewozu koleją towarów niebezpiecznych;
 12. Nadzór nad przygotowaniem i realizacją procesu przewozowego;
 13. Nadzór nad stanem technicznym i procesem utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
 14. Nadzór nad spełnieniem zasadniczych wymagań przez koleje linowe;
 15. Nadzór nad postępowaniami prowadzonymi przez komisje kolejowe;
 16. Nadzór nad czasem pracy maszynistów biorących udział w zdarzeniach oraz zatrudnionych w kilku podmiotach jednocześnie, w tym nad składaniem i przekazywaniem do Prezesa UTK oświadczeń maszynistów.

Powyższe obszary zostały określone w oparciu o przeprowadzone analiz, które objęły  m.in. wyniki prowadzonych działań nadzorczych, ze szczególnym uwzględnieniem nieprawidłowości, jakie zostały stwierdzone w toku prowadzonych czynności, przyczyny zaistniałych zdarzeń w ruchu kolejowym oraz zakres zgłoszeń dotyczących bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Ponadto pod uwagę wzięto tematykę wydanych decyzji administracyjnych.

do góry