Nawigacja

Nowe wzory upoważnień oraz legitymacji

W związku z wejściem w życie z dniem 27 października 2015 roku nowego Zarządzenia Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie wydawania upoważnień uprawniających do wstępu na obszar kolejowy i na bocznice kolejowe oraz do pomieszczeń związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz do pojazdów kolejowych wraz z prawem przejazdu w pociągach i pojazdach kolejowych, uprzejmie informujemy, że podczas prowadzenia działań o charakterze kontrolno – nadzorczym pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego będą posługiwać się upoważnieniami z nowym wzorem graficznym.

Jakie dane powinno zawierać upoważnienie uprawniające do wstępu na obszar kolejowy i na bocznice kolejowe oraz do pomieszczeń związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz do pojazdów kolejowych wraz z prawem przejazdu w pociągach i pojazdach kolejowych?

Upoważnienie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać przede wszystkim:

  1. dokładne określenie osoby upoważnionej do prowadzenia działań o charakterze kontrolno – nadzorczym ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska (tytułu służbowego);
  2. numer upoważnienia;
  3. data i miejsce wydania dokumentu;
  4. numer legitymacji służbowej wraz z którą upoważnienie do prowadzenia działań o charakterze kontrolno – nadzorczym jest ważne (wzór legitymacji służbowej został zamieszczony poniżej).

 

NOWY WZÓR UPOWAŻNIENIA

 

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ