Nawigacja

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem

Bezpieczeństwo ruchu kolejowego zależy od szeregu czynników. W szczególności mają na to wpływ: stan techniczny infrastruktury kolejowej, taboru, organizacja ruchu i przewozów kolejowych, kwalifikacje zawodowe i należyte wykonywanie obowiązków przez pracowników.

Do najważniejszych zadań Urzędu w tym zakresie należy zaliczyć:

 • kontrole przestrzegania zasad eksploatacji i utrzymania linii kolejowych i pojazdów kolejowych w tym:
   
 • warunków technicznych jakim powinny odpowiadać linie kolejowe i bocznice kolejowe wraz z urządzeniami służącymi do prowadzenia ruchu oraz ich utrzymanie,
 • warunków prowadzenia ruchu na liniach  i bocznicach kolejowych,
 • warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych,
 • prowadzenie krajowego rejestru pojazdów kolejowych,
 • wydawanie autoryzacji, certyfikatów i świadectw bezpieczeństwa oraz kontrola w tej dziedzinie,
 • prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych opracowanych przez ich posiadaczy,
 • prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem przepisów wewnętrznych przedkładanych przez przewoźników, zarządców infrastruktury oraz użytkowników bocznic,
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad przewozami towarów niebezpiecznych koleją,
 • sprawowanie nadzoru nad uzyskiwaniem wymaganych kwalifikacji i wykonywaniem obowiązków przez pracowników bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu na liniach kolejowych oraz pracowników prowadzących pojazdy kolejowe,
 • podejmowanie działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w transporcie kolejowym,
 • akceptacja i monitorowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem przez zarządców i przewoźników kolejowych oraz wdrażanie i rozszerzanie zakresu regulacji bezpieczeństwa,
 • nadzorowanie realizacji zaleceń powypadkowych przekazywanych przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych,
 • sporządzanie oceny bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz rocznych raportów w sprawie bezpieczeństwa na kolei,
 • koordynowanie, nadzorowanie oraz współuczestnictwo w realizacji spraw z zakresu wydawania, przedłużania ważności, zawieszania, cofania licencji maszynisty oraz aktualizacji danych zawartych w licencji i wydawania jej wtórników,
 • bezpośredni nadzór i koordynacja działań w zakresie prowadzenia rejestru licencji maszynistów, listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia badań lekarskich i orzekania, w celu sprawdzenia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania świadectwa maszynisty.

 

do góry