Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólna specyfikacja rejestru infrastruktury kolejowej - publikacja decyzji Komisji Europejskiej

18.10.2011

Komisja Europejska opublikowała Decyzję 2011/663/UE ws. ustalenia wspólnej specyfikacji dla rejestrów infrastruktury kolejowej. Dokument zawiera najważniejsze informacje umożliwiające prowadzenie rejestrów na poziomie państw członkowskich, w tym w szczególności określa zakres, strukturę i format danych gromadzonych w rejestrze, a także wyznacza ramowy harmonogram budowania rejestrów.  

Zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym z dnia 16 września 2011 r. obowiązek prowadzenia rejestrów infrastruktury kolejowej spoczywał będzie w Polsce na poszczególnych zarządcach infrastruktury. Struktura rejestru zakłada podział infrastruktury podlegającej obowiązkowi ujęcia w rejestrze na tzw. punkty operacyjne oraz odcinki linii znajdujące się pomiędzy dwoma sąsiednimi punktami. Rejestr zawierał będzie kluczowe informacje charakteryzujące podsystemy infrastruktura, energia i sterowanie ruchem, właściwe dla danego odcinka linii lub dla danego punktu operacyjnego oraz wskazywał będzie stopień zgodności poszczególnych parametrów z właściwymi Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności.

W celu zapewnienia kompleksowego dostępu do informacji o infrastrukturze na poziomie całej Wspólnoty, rejestry prowadzone przez poszczególnych zarządców będą musiały być wzajemnie kompatybilne. Zgodnie z założeniami umożliwi to ich podłączenie do wspólnego rejestru prowadzonego na poziomie państwa członkowskiego oraz do rejestru europejskiego zarządzanego przez Europejską Agencję Kolejową.

Wdrażania rejestru infrastruktury oraz wypełnianie go danymi będzie miało charakter etapowy.  Do 16 marca 2015 roku w bazie będą musiały znaleźć się dane o liniach wchodzących w skład tzw. korytarzy towarowych, wyznaczonych rozporządzeniem 2010/913* oraz o infrastrukturze dopuszczonej do eksploatacji w okresie między wejściem w życie dyrektywy 2008/57/WE o interoperacyjności kolei oraz wejściem w życie niniejszej decyzji. Informacje o infrastrukturze dopuszczonej do eksploatacji wcześniej będą musiały być uzupełnione do 16 marca 2017 roku. Po kolejnych dwóch latach (16 marca 2019 r.) rejestr powinien zawierać informacje dotyczące prywatnych bocznic. Zgromadzone dane będą musiały być aktualizowane w cyklach 3-miesięcznych, przy czym jedna z aktualizacji powinna pokrywać się z coroczną publikacją regulaminu sieci.

Celem powstania rejestru jest ułatwienie planowania przejazdów pociągów, projektowania nowych pojazdów kolejowych oraz monitorowania rozwoju interoperacyjności kolei w Unii Europejskiej.

Opisana decyzja wejdzie w życie 16 marca 2012 roku. Treść dokumentu znajduje się na stronie Urzędu Transportu Kolejowego, w dziale Współpraca Międzynarodowa (link).* Przez obszar Polski przechodzą dwa takie korytarze: Berlin – Warszawa – Terespol oraz Gdynia – Katowice – Ostrawa.

do góry