Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Publikacja Raportu Rocznego z działalności PKBWK za 2015 r.

07.10.2016

W Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 września 2016 r. pod pozycją 69 opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. dotyczące Raportu Rocznego z działalności Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.

W Raporcie Rocznym Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych wydała następujące zalecenia:

  1. Zarządcy infrastruktury i przewoźnicy kolejowi, w ramach posiadanych systemów zarządzania, będą kontynuować działania w celu zmniejszenia liczby zdarzeń spowodowanych złym stanem technicznym taboru kolejowego bez napędu.
  2. Zarządcy infrastruktury i przewoźnicy kolejowi, posiadający zainstalowane w pojazdach kolejowych cyfrowe urządzenia rejestracji danych (prędkość, stany urządzeń itd.) oraz urządzenia monitoringu szlaku (rejestracja obrazu lub obrazu i dźwięku) wyposażą członków komisji kolejowych w narzędzia umożliwiające odczyt danych z tych rejestratorów na miejscu zdarzenia niezwłocznie po jego zaistnieniu.
  3. W związku ze zmianami w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz zmianami aktów wykonawczych do ustawy dotyczących prowadzenia postępowań powypadkowych, zarządcy infrastruktury i przewoźnicy:
    1. dostosują przepisy wewnętrzne oraz systemy zarządzania bezpieczeństwem (SMS) i utrzymaniem (MMS) do zmienionych wymogów krajowych aktów prawnych,
    2. zapewnią, aby pracownicy wyznaczeni do pracy w komisjach kolejowych posiadali aktualną wiedzę na temat zmienionych przepisów krajowych, wewnętrznych i systemów zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem, jak również wiedzę techniczną.

Powyższe zalecenia zostały przekazane Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego zgodnie z zapisami art. 28l ust. 8 ustawy o transporcie kolejowym. Na podstawie art. 28l ust. 8b tej ustawy Prezes UTK jest zobowiązany  do przekazania zaleceń do realizacji podmiotom rynku kolejowego. Powyższa informacja ma jedynie charakter informacyjny, natomiast szczegółowe zalecenia zostaną w najbliższym czasie przekazane przedsiębiorcom kolejowym w formie pisemnej.

Obowiązek ogłoszenia Raportu Rocznego z działalności Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych w drodze obwieszczenia w dzienniku urzędowym ministra właściwego ds. transportu, wynika z ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1297, z późn. zm.).

 

do góry