Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przedłużenie terminu zakończenia prac komisji kolejowej

26.08.2016

W związku z wnioskami składanymi przez przewodniczących komisji kolejowych w sprawie przedłużenia terminu zakończenia postępowań prowadzonych przez te komisje Prezes Urzędu Transportu Kolejowego informuje, że podstawę merytoryczną rozpatrzenia wniosku przewodniczącego komisji kolejowej o przedłużenie terminu zakończenia postępowania stanowi § 28 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 369), zwanego dalej „Rozporządzeniem”.

Zgodnie z jego brzmieniem:

  1. Postępowanie powinno być zakończone przed upływem 30 dni roboczych od dnia wypadku lub incydentu.
  2. Terminem zakończenia postępowania jest data podpisania protokołu ustaleń końcowych przez komisję kolejową.
  3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek przewodniczącego komisji kolejowej, Prezes UTK może przedłużyć termin zakończenia postępowania.

W tym miejscu szczególną uwagę należy zwrócić na ust. 3 przytoczonego wyżej przepisu. W ocenie Prezesa UTK, z uzasadnionym przypadkiem mamy do czynienia wówczas, gdy niemożność zachowania terminu wynika w szczególności z przyczyn niezawinionych przez członków komisji. Decydujące znaczenie, zdaniem Prezesa UTK, ma zatem czynnik zewnętrzny, niezależny od komisji kolejowej.

Za tego rodzaju czynnik zewnętrzny nie może być uznany:

  • urlop wypoczynkowy przewodniczącego komisji kolejowej lub członka komisji kolejowej;
  • delegacja służbowa przewodniczącego komisji kolejowej lub członka komisji kolejowej;
  • brak możliwości systematycznego zwoływania komisji kolejowej z powodu innych obowiązków służbowych jej członków.

Są to okoliczności zależne od wewnętrznej organizacji prac komisji, a co za tym idzie, nie mogą uchodzić za czynniki zewnętrzne. Nie stanowią one zatem uzasadnionego przypadku
na gruncie przepisów Rozporządzenia.

W związku z tym wnioski przewodniczących komisji kolejowych, w których wskazywane będą tego rodzaju przyczyny, zostaną przez Prezesa UTK rozpatrzone negatywnie.

Prezes UTK pragnie również zasygnalizować konieczność składania wniosków przez przewodniczących komisji kolejowych z zachowaniem formy pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem wnioskodawcy  lub innej równorzędnej formy, o której mowa w art. 63 § 3 i § 3a ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.).

Wszelkie informacje w przedmiocie poprawności wniosku o przedłużenie terminu zakończenia postępowania prac komisji kolejowej można uzyskać kontaktując się z właściwym miejscowo Oddziałem Terenowym Urzędu Transportu Kolejowego.

 

do góry