Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Reakcja Komisji Europejskiej na nieprawidłowości w bazie NANDO zgłoszone przez Prezesa UTK

26.08.2016

Baza NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations), prowadzona przez Komisję Europejską, jest wykazem jednostek notyfikowanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej w zakresie badań i certyfikacji. W sferze zainteresowania Urzędu Transportu Kolejowego są przedsiębiorstwa notyfikowane zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 w sprawie interoperacyjności systemu kolei, i w tym zakresie dokonuje wpisów w bazie. Jednostka notyfikowana umieszczona w bazie NANDO może badać i certyfikować podsystemy i składniki interoperacyjności zgodnie z zakresem akredytacji udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji oraz z zakresem autoryzacji określonym przez Prezesa UTK.

Jedną z podstawowych informacji umieszczanych w bazie NANDO jest zakres notyfikacji.  Okazało się, że w strukturze bazy NANDO dokonano zmian o charakterze technicznym. Ich efektem jest brak możliwości zmiany zakresu notyfikacji przez krajowy organ dokonujący notyfikacji, w tym przypadku Prezesa UTK. Ponadto do bazy nie można wpisać notyfikacji w zakresie decyzji Komisji 2012/88/UE w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei.  Jednocześnie w bazie pozostawiono informacje o wcześniejszych notyfikacjach.

Komisja Europejska wystosowała komunikat dostępny dla organów krajowych dokonujących notyfikacji, z którego  wynika, że akty prawne zmieniające poszczególne TSI będą publikowane na stronie internetowej NANDO, bez konieczności aktualizacji zakresu notyfikacji poszczególnych jednostek. W ocenie UTK przyjęcie takiego rozwiązania wprowadza w błąd w zakresie notyfikacji  i faktycznych uprawnień poszczególnych jednostek.

Dlatego Prezes UTK poinformował Komisję Europejską, że baza NANDO w obecnym kształcie może wprowadzać w błąd co do zakresów notyfikacji oraz naruszać zasadę konkurencyjności na jednolitym rynku europejskim. Z odpowiedzi udzielonej przez Komisję Europejską wynika, że decyzja 2012/88/UE zostanie ponownie wprowadzona do bazy NANDO, w związku z czym możliwa będzie notyfikacja jednostek w jej zakresie. Ponadto Komisja Europejska przeanalizuje sposób przedstawiania poszczególnych TSI w bazie NANDO.

do góry