Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Analiza nieprawidłowości w działaniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym

17.08.2016

10 sierpnia 2016 r. obradował zespół do spraw monitorowania bezpieczeństwa sektora kolejowego w Polsce, działający przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Spotkanie poświęcono analizie przyczyn nieprawidłowości w działaniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym (SRK) na liniach zarządzanych przez PKP PLK, w tym zdarzeń z maja 2016 r. - licznych awarii urządzeń SRK podczas burzy. Podczas spotkania omówiono działania zarządcy infrastruktury podejmowane w celu obniżenia poziomu ryzyka, związanego z awariami urządzeń SRK. Ponadto, w ramach nadzoru nad stanem technicznym i procesem utrzymania infrastruktury kolejowej: urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń zasilania awaryjnego, omówiono najczęściej identyfikowane nieprawidłowości, które zostały ujawnione w toku kontroli Prezesa UTK.

Przedstawiciele PKP PLK zostali zobowiązani do przedstawienia szczegółowych informacji o zdarzeniach i sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych, których przyczyny związane były z nieprawidłowym działaniem urządzeń SRK. Oczekiwany jest opis podjętych środków zaradczych oraz  informacje o rozwiązaniach systemowych zmierzających do wyeliminowania tego rodzaju zdarzeń.

Zespół działający przy Prezesie UTK dokonuje bieżącego monitorowania poziomu bezpieczeństwa i reaguje na wszelkie niepokojące sytuacje. Rolą zespołu jest również takie oddziaływanie na rynek, aby przedsiębiorcy reagowali z wyprzedzeniem na pojawiające się nieprawidłowości i stosowali działania zapobiegawcze.

 

do góry