Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Transportowy Dozór Techniczny oraz Instytut Kolejnictwa wpisane na listę uprawnionych do certyfikacji krajowej

04.08.2016

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał zgodę Transportowemu Dozorowi Technicznemu (decyzja z 14 lipca 2016 r.) i Instytutowi Kolejnictwa (decyzja z 3 sierpnia 2016 r.) na prowadzenie działalności polegającej na:

  • wykonywaniu badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, a także stwierdzania zgodności z typem;
  • wydawaniu certyfikatów zgodności typu;
  • wydawaniu certyfikatów zgodności z typem.

Prezes UTK udziela zgody na wydawanie certyfikatów, jeżeli przedsiębiorca spełnia przesłanki określone w ustawie o transporcie kolejowym. W decyzji wskazane są rodzaje urządzeń, budowli lub pojazdów kolejowych, jakie mogą być badane i certyfikowane. Zarówno Transportowy Dozór Techniczny, jak i Instytut Kolejnictwa wykazały, że spełniają warunki do prowadzenia takiej działalności.

Tym samym Transportowy Dozór Techniczny i Instytut Kolejnictwa stały się kolejnymi, po Instytucie Pojazdów Szynowych „TABOR”, jednostkami uprawnionymi do wykonywania wybranych badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji.

Wykaz przedsiębiorców posiadających zgodę Prezesa UTK na prowadzenie badań oraz wydawanie certyfikatów wraz ze szczegółowym zakresem ich uprawnień jest dostępny pod adresem:

http://utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/jednostki-uprawnione-do-1/podmioty-posiadajace-zg/5511,Podmioty-posiadajace-zgode-Prezesa-UTK-na-porwadzenie-badan-z-zakresu-swiadectw-.html

Do 31 grudnia 2015 r. jednostkami uprawnionymi w zakresie działalności, o której mowa w art. 22g ustawy o transporcie kolejowym, były jednostki wskazane w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 7 sierpnia 2012 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu (które utraciło moc 31 marca 2014 r.). Od 1 stycznia 2016 r.  prowadzenie działalności „w zakresie świadectw dopuszczenia do eksploatacji”, wymaga uzyskania zgody Prezesa UTK w trybie decyzji administracyjnej.

 

do góry