Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Postępowanie w sprawie cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa spółce Karpiel

03.08.2016

Między 23 lutego a 18 marca 2016 r. Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę działalności spółki Karpiel w zakresie poprawności stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem. Z uwagi na negatywne wyniki kontroli Prezes UTK wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia spółce certyfikatu bezpieczeństwa.

Kontrola wykazała nieprawidłowości w większości obszarów systemu zarządzania bezpieczeństwem. Głównie naruszenia dotyczyły stosowania procedur:

 •  identyfikacji i analizy ryzyka,
 •  utrzymania pojazdów kolejowych,
 •  oceny dostawców,
 •  monitorowania przez kierownictwo wykonania zadań,
 •  doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem,
 •  ustalania odpowiednich celów w zakresie bezpieczeństwa,
 •  zarządzania zmianami m.in. w wyposażeniu, organizacji, personelu,
 •  zarządzania kompetencjami personelu,
 •  zgłaszania, rejestracji, badania i analizowania zdarzeń potencjalnie wypadkowych   oraz innych niebezpiecznych zdarzeń,
 •  wdrażania zaleceń krajowego organu dochodzeniowego i krajowego organu bezpieczeństwa,
 •  testowania planów kryzysowych we współpracy z innymi stronami,
 •  przeprowadzania audytów bezpieczeństwa.

Stwierdzone naruszenia świadczą o nienależytym stosowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem, co stanowi potencjalne zagrożenie wystąpienia wypadków i incydentów zagrażających bezpieczeństwu w ruchu kolejowym.

Certyfikat bezpieczeństwa to dokument potwierdzający ustanowienie przez przewoźnika kolejowego systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz zdolność spełniania przez niego wymagań bezpieczeństwa zawartych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności i innych przepisach prawa wspólnotowego i prawa krajowego. Ponadto uprawnia on przewoźnika do dostępu do infrastruktury kolejowej i świadczenia usług trakcyjnych.

Cofnięcie certyfikatu bezpieczeństwa uniemożliwia prowadzenie dotychczasowej działalności przewozowej.

do góry