Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

UTK w trosce o prawa osób niepełnosprawnych na kolei

15.07.2016

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w związku z powtarzającymi się nieprawidłowościami w udzielaniu pomocy osobom niepełnosprawnym lub o ograniczonej sprawności ruchowej, zintensyfikował działania zmierzające do zapewnienia, aby przedsiębiorstwa kolejowe oraz zarządcy stacji wywiązywały się z nałożonych na nie obowiązków.

Urząd wyjaśnia okoliczności w jakich doszło do nieprawidłowości w obsłudze pasażerów niepełnosprawnych przez pracowników spółki PKP Intercity. Już pod koniec czerwca br. przewoźnik został wezwany do niezwłocznego przedstawienia Prezesowi UTK szczegółowych i wyczerpujących informacji w tej sprawie.

Prezes UTK, zgodnie z przysługującymi mu ustawowo kompetencjami, 8 lipca br. wszczął postępowanie administracyjne wobec PKP Intercity w związku z naruszeniem przepisów odnoszących się do obowiązku zapewnienia taboru kolejowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej. Uchybienia zarzucane spółce naruszają przepisy art. 21 ust. 1 w zw. z art. 24 lit. a) Rozporządzenia (WE) Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007 r. ze zm.).  Kierując się potrzebą ochrony interesów tej grupy pasażerów, Prezes UTK nie wyklucza wszczęcia kolejnych postępowań administracyjnych wobec firm, które dopuszczą się naruszenia przepisów rozporządzenia zobowiązujących przedsiębiorstwa kolejowe do zapewnienia pomocy osobom niepełnosprawnym w pociągu, a także w trakcie wsiadania i wysiadania z niego.

Dodatkowo inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzą kontrolę przestrzegania praw pasażerów oraz zweryfikują procedury pod kątem stosowania zapisów odnoszących się do obsługi pasażerów niepełnosprawnych.

Jednocześnie Prezes UTK przypomina, że w przypadku potrzeby uzyskania pomocy  przewoźnika kolejowego w podróży osoby niepełnosprawnej lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, należy zgłosić taką konieczność odpowiedniemu przewoźnikowi kolejowemu minimum 48 godzin przed planowaną datą wyjazdu. Podróżny zgłaszający potrzebę udzielenia takiej pomocy, może poinformować Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych na stronie internetowej www.pasazer.utk.gov.pl o fakcie ww. zgłoszenia. Prezes UTK w ramach przysługujących mu uprawnień rozpocznie działania nadzorczo-kontrolne wobec przedsiębiorców kolejowych w celu monitorowania czy pomoc osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej udzielana jest prawidłowo.

do góry