Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Naruszenie przepisów bezpieczeństwa ruchu kolejowego na stacji Lubliniec

15.06.2016

W wyniku kontroli przeprowadzonej na stacji Lubliniec na linii kolejowej nr 61 Kielce-Fosowskie, Prezes UTK stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz stanu technicznego i utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Naruszenie przepisów polegało m.in. na:

  • przyjmowaniu pociągów pasażerskich bez wyświetlania sygnału zezwalającego,
  • utrzymaniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym w stanie niezapewniającym prawidłowej pracy,
  • nieprawidłowych bezpiecznikach wtykowych noszących ślady naprawy drutem,
  • niezabezpieczonych, luźno zwisających przewodach w pomieszczeniu przekaźnikowni,
  • niesprawnym uziemieniu szafy torowej,
  • nieprawidłowo sporządzonym protokole odbioru technicznego urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

W wyniku kontroli Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę infrastruktury odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu doskonalenie organizacji prowadzenia ruchu pociągów, nadzór nad utrzymaniem urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Celem działań Urzędu jest ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z brakiem należytego utrzymania infrastruktury kolejowej.

Nieuziemiona szafa torowa