Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztat w zakresie wspólnej metody bezpieczeństwa dla oceny zgodności w ramach procesu certyfikacji i autoryzacji bezpieczeństwa.

27.06.2011

W dniach 16 i 17 czerwca br. Urząd Transportu Kolejowego we współpracy z Europejską Agencją Kolejową zrealizował warsztaty dla przedstawicieli administracji krajowej, podmiotów rynku kolejowego, oraz innych instytucji i organizacji, w sprawie budowania wspólnego podejścia do procesu certyfikacji i autoryzacji bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Europejska Agencja Kolejowa reprezentowana była w trakcie warsztatów przez kluczowych przedstawicieli Sektora Certyfikacji  Bezpieczeństwa ERA: Pana Barta Accou, Pana Leo Mcdaid, Panią Aleksandrę Perkuszewską, Panią Annę Patacchini oraz Pana Mathieu Schittekatte. Ze strony kierownictwa Urzędu Transportu Kolejowego warsztaty prowadził Pan Krzysztof Banaszek, Wiceprezes ds. Techniki i Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego oraz Pan Piotr Cukierski, Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Transportu Kolejowego.

Celem warsztatów było zbudowanie jednolitego podejścia do procesów certyfikacji i autoryzacji bezpieczeństwa oraz do procesu nadzoru nad podmiotami funkcjonującymi w oparciu o systemy zarządzania bezpieczeństwem w poszczególnych państwach członkowskich, z uwzględnieniem wymagań rozporządzeń Komisji Europejskiej 1158/2010 oraz 1169/2010, dotyczących wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w sprawie zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania certyfikatów bezpieczeństwa oraz autoryzacji bezpieczeństwa.

Warsztaty otworzył Pan Krzysztof Banaszek, dokonując wprowadzenia do tematyki oraz podkreślając znaczenie wspólnego rozumienia zakresu, celów oraz zasad funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem przez wszystkie zaangażowane strony (przedsiębiorstwa kolejowe, zarządcy infrastruktury kolejowej, administracja państwowa), a także roli oraz procedur działania krajowych władz bezpieczeństwa.

W pierwszej części warsztatów przedstawiciele Europejskiej Agencji Kolejowej zaprezentowali koncepcję systemu zarządzania bezpieczeństwa, omawiając  przy tym korzyści wynikające z posiadania takiego systemu, a także jego kluczowe cele. Następnie przedstawiciele Agencji dokonali prezentacji wytycznych dotyczących budowania Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem zgodnie z wymaganiami art. 9 i załącznika III dyrektywy 2004/49/WE oraz omówili strukturę i zasady stosowania wspólnej metody bezpieczeństwa zarówno w procesie wydawania certyfikatów bezpieczeństwa, jak i w procesie nadzoru nad certyfikowanymi przedsiębiorstwami. Podkreślone zostały także różnice w podejściu do procesu oceny zgodności realizowanego w odniesieniu do części A i części B certyfikatu.

Na zakończenie pierwszego dnia warsztatów omówione zostały zasady postępowania w przypadku braku zgodności z określonymi kryteriami wynikającymi z rozporządzenia na etapie przyznawania certyfikatu lub autoryzacji bezpieczeństwa, a także działania możliwe do zastosowania przez Krajową Władzę Bezpieczeństwa w przypadku stwierdzenia braku zgodności z kryteriami w ramach działań nadzorczych prowadzonych po wydaniu certyfikatu lub autoryzacji bezpieczeństwa.

W ramach pierwszego dnia warsztatów uczestnicy mieli również możliwość udziału w dwóch ćwiczeniach praktycznych, ukierunkowanych na zapoznanie się z zasadami korzystania z wyżej wymienionych rozporządzeń dotyczących wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie oceny zgodności, w tym w szczególności zasadami identyfikacji ryzyk oraz stosowania kryteriów nadzoru.

Drugi dzień warsztatów przeznaczony był wyłącznie dla przedstawicieli krajowej administracji i ukierunkowany był przede wszystkim na pogłębienie informacji prezentowanych podczas pierwszego dnia warsztatów oraz wspólne przedyskutowanie problemów zgłoszonych przez przedstawicieli podmiotów funkcjonujących na krajowym rynku kolejowym w odniesieniu do  procesu certyfikacji i autoryzacji bezpieczeństwa realizowanego w warunkach polskich. Uczestnicy spotkania zapoznali się również z istotą oraz rozwiązaniami planowanymi w ramach dwóch kolejnych wspólnych metod bezpieczeństwa opracowywanych na poziomie wspólnotowym, odpowiednio dla nadzoru (narzędzie dla Krajowej Władzy Bezpieczeństwa) i dla monitorowania (narzędzie dla podmiotów rynku).

W warsztacie wzięło udział łącznie 92 przedstawicieli przedsiębiorstw kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej oraz instytucji i organizacji działających w obszarze transportu kolejowego.

Treść prezentacji, która była omawiana w trakcie warsztatu:

 

do góry