Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja dotycząca zgłaszanych przez przewoźników uwag do projektu stawek jednostkowych opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej

23.05.2011

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego działając na podstawie art. 13 ust.1 pkt. 1 i pkt. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) zwrócił się dwukrotnie do przewoźników kolejowych w sprawie skorzystania z uprawnienia wynikającego z §16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 35, poz. 274).

Na pierwsze pismo z dnia 25 stycznia 2011 r. skierowane do 78 przewoźników kolejowych dotyczące skorzystania przez nich z prawa do zapoznania się z projektem stawek i wykazem zarządzanych przez zarządców linii kolejowych wraz z przyporządkowanymi im stawkami, tylko jeden przewoźnik przedłożył swoje uwagi do UTK, pozostali przewoźnicy nie wnieśli uwag ani do Prezesa UTK, ani do zarządcy.

Na drugie pismo z dnia 29 marca 2011 r. skierowane do 78 przewoźników kolejowych dotyczące uwag do przyjętych przedziałów mas brutto przez zarządcę PKP PLK S.A., w projekcie stawek jednostkowych opłat na rozkład jazdy pociągów 2011/2012, tylko dwóch przewoźników przedłożyło swoje uwagi w powyższej sprawie.

W celu uzyskania opinii wszystkich przewoźników, dotyczących elementów składowych przyjmowanych do konstrukcji „cennika”, UTK prosi o odniesienie się do dotychczas przedłożonych przez przewoźników kolejowych kategorii tematycznych dotyczących:

  1. wysokości stawek dla pociągów o najwyższej masie brutto,
  2. zasadności pobieranych przez zarządcę opłat za indywidualny rozkład jazdy,
  3. podnoszenia parametrów linii kolejowych,
  4. zwiększenia ilości i zróżnicowania przedziałów mas brutto dla pociągów pasażerskich i towarowych,
  5. uwzględnienia w „cenniku” masy roboczej lokomotywy danego typu podanej przez producenta,
  6. przyjęcie takiego sposobu konstruowania stawek, aby koszt jednej tony uruchamianego pociągu był jednakowy dla każdego przedziału mas,
  7. ujęcia w projekcie stawek jednostkowych opłat stawek dla przewozów intermodalnych.

 

Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska ww. sprawie są proszone o składanie opinii, w terminie do dnia 3 czerwca 2011 r.

Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z §16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej zarządca infrastruktury, na żądanie przewoźnika, powinien umożliwić mu zapoznanie się
z projektem stawek a także wykazem linii kolejowych z przyporządkowaniem im stawek jednostkowych opłat.

Przedkładanie przez przewoźników kolejowych stanowiska w przedmiocie sprawy do zarządców infrastruktury kolejowej oraz informowanie o tych działaniach Prezesa UTK, ma na celu zwiększenie wpływu przewoźników na konstrukcję przyszłego „cennika” oraz jego lepsze dostosowanie do potrzeb podmiotów działających na rynku przewozów kolejowych. 

do góry