Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zgłaszanie zdarzeń kolejowych na bocznicy, a transport wewnątrzzakładowy

18.04.2016

W związku z wejściem w życie 1 marca 2016 r. zmian przewidzianych ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. poz. 1741) do zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego należy nadzór nad postępowaniami prowadzonymi przez komisję kolejową, o której mowa w art. 28m ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1297 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o transporcie kolejowym”.

Od 1 marca 2016 r. zgodnie z art. 28g ust.1 ustawy o transporcie kolejowym zarządcy, przewoźnicy kolejowi i użytkownicy bocznic kolejowych są obowiązani do natychmiastowego zgłaszania poważnych wypadków, wypadków i incydentów Komisji i Prezesowi UTK.

Zakres stosowania ustawy, a jednocześnie kompetencje Prezesa UTK są wskazane w art. 1-3 ustawy o transporcie kolejowym i określają m.in. rodzaje infrastruktury kolejowej, jaka wchodzi w zakres unormowania ustawowego.

Na mocy postanowień art. 3 ustawy o transporcie kolejowym, przepisy tej ustawy nie mają zastosowania do: linii tramwajowych, kolejowego transportu wewnątrzzakładowego oraz transportu linowego i linowo-terenowego. Oznacza to m.in. że przedsiębiorca wykonujący wewnątrzzakładowy transport kolejowy, w rozumieniu przepisów ustawy, zwolniony jest z obowiązku zawiadamiania Prezesa UTK oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych o zaistniałych poważnych wypadkach, wypadkach kolejowych lub incydentach.

Mając na uwadze, że na terenie bocznic kolejowych w wielu przypadkach znajdują się zarówno „tory bocznicowe” (zgodnie z regulaminem pracy bocznicy), jak i te przeznaczone wyłącznie do prowadzenia transportu wewnątrzzakładowego, wyjaśnienia wymaga, że obowiązek zgłoszenia poważnego wypadku, wypadku i incydentu Komisji i Prezesowi UTK z udziałem pojazdów transportu wewnątrzzakładowego spoczywa na użytkowniku bocznicy kolejowej w sytuacji gdy:

  • do zdarzenia dojdzie na „torach bocznicowych” tego użytkownika, (tj. tych na których nie jest prowadzony transport wewnątrzzakładowy);

a także gdy,

  • zdarzenie miało wpływ na infrastrukturę „bocznicową” lub uczestniczył w nim pracownik bocznicy.

Sposób powiadania Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz Prezesa UTK został określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 16 marca 2016 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 369).

do góry