Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowy nadzór nad dokumentacją związaną z bezpieczeństwem ruchu kolejowego

30.03.2016

Kontrola Urzędu Transportu Kolejowego wykazała nieprawidłowości w dokumentacji dotyczącej  bezpieczeństwa ruchu, prowadzonej przez spółkę Rail Polska. Szczególną uwagę zwrócono na kwalifikacje oraz czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego.     

Nieprawidłowości polegały m.in. na:

  • braku nadzoru nad prawidłowym prowadzeniem i dystrybucją dokumentów, zamieszczaniu w nich  informacji niezgodnych ze stanem faktycznym oraz stosowaniu zapisów utrudniających lub uniemożliwiających właściwą interpretację,
  • braku nadzoru nad sposobem nabywania i posiadaniem przez maszynistów dokumentów potwierdzających znajomość odcinków linii kolejowych,
  • dopuszczeniu do pracy na stanowiskach ustawiacza i pomocnika maszynisty pojazdów trakcyjnych pracowników nieposiadających autoryzacji na dany posterunek ruchu oraz typ pojazdu kolejowego,
  • nienależytym gromadzeniu i przechowywaniu dokumentacji potwierdzającej czas pracy maszynistów.

Nieprawidłowości naruszają ustawę o transporcie kolejowym, wewnętrzne przepisy przewoźnika kolejowego oraz procedury Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.

Prezes UTK zobligował spółkę Rail Polska do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, nakazał sprawdzenie, czy podobne nieprawidłowości nie występują w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich stwierdzenia, natychmiastowe usunięcie.

Celem działań Urzędu Transportu Kolejowego jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz podnoszenie jakości przygotowania i realizacji przewozów.

do góry