Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kara finansowa dla spółki CTL Express za niewywiązanie się z obowiązku sprawozdawczego zgodnie z art. 13 ust. 7a ustawy o transporcie kolejowym.

12.05.2011

Zakończone zostało postępowanie administracyjne, wszczęte z urzędu przez Prezesa UTK w związku z naruszeniem art. 13 ust. 7a ustawy o transporcie kolejowym dotyczącym obowiązku bezzwłocznego udzielania informacji dla celów kontroli i monitorowania rynku transportu kolejowego.

W toku postępowania Prezes UTK stwierdził naruszenie przez spółkę CTL Express art. 13 ust. 7a ustawy. Stosownie do art. 66 ust. 1 pkt 2, została spełniona przesłanka uzasadniająca nałażenie kary na stronę postępowania.

Prezes UTK korzystając z kompetencji określonych w art. 66 ust.2b, ustalając wysokość kary finansowej uwzględnił zakres naruszenia przepisów, dotychczasową działalność podmiotu oraz jego możliwości finansowe.

do góry