Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odwołanie PKP PLK SA oddalone

26.02.2016

25 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Decyzja zastępowała umowę o udostępnienie infrastruktury kolejowej do przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2014/2015 pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe SA a spółką Koleje Wielkopolskie.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że zaskarżone przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA poszczególne postanowienia decyzji, są zgodne z przepisami ustawy o transporcie kolejowym, w szczególności z przepisem art. 29 ust. 1i tej ustawy. Przepis ten przyznaje Prezesowi UTK kompetencję do wydania decyzji w sprawie udostępnienia infrastruktury kolejowej, która zastępuje umowę o udostępnienie infrastruktury kolejowej. Upoważnia również Prezesa UTK do uregulowania całokształtu praw i obowiązków stron w zakresie dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK. Zaskarżone zapisy są także zgodne z przepisem § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków dostępu, który wskazuje jakie elementy powinna zawierać umowa o udostępnienie infrastruktury kolejowej.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

do góry