Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu zarządzania utrzymaniem taboru w spółce Transchem

29.02.2016

Inspektorzy UTK przeprowadzili kontrolę w spółce Transchem w zakresie spełnienia aktualnych wymagań określonych w Systemie Zarządzana Utrzymaniem (MMS). 
Podczas kontroli stwierdzono liczne nieprawidłowości, w tym m. in.:

  • niezgodność dokumentacji systemu utrzymania z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych,
  • nieidentyfikowalne podpisy w dokumentach,
  • nieprawidłowości na listach pracowników zapoznanych z ryzykiem zawodowym,
  • niekompletne wpisy w Rejestrze pojazdów kolejowych prowadzonym przez dysponenta,
  • braki w karcie pomiarowej z przeglądu P4 dla wagonu towarowego, a tym samym utrzymanie pojazdu niezgodne z wymaganiami zapisanymi w DSU.

Spółka naruszyła kryteria określone w załączniku III do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 445/2011 z 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 653/2007 (Dz. U. Nr L 122 z 11.5.2011.).

Prezes UTK nakazał kontrolowanemu podmiotowi natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz sprawdzenie, czy nie występują one we wszystkich procesach objętych Systemem Zarządzania Utrzymaniem (MMS), a jeśli tak, ich wyeliminowanie.
Celem działań urzędu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego, podnoszenie jakości procesu utrzymania pojazdów kolejowych oraz zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego dotyczącej bezpieczeństwa systemu kolejowego.

 

do góry