Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości związane z przewozem towarów niebezpiecznych w Skarżysku Kamiennej

26.02.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego podczas kontroli przeprowadzonej na węzłowej stacji rozrządowej w Skarżysku Kamiennej stwierdzili, że zarządca infrastruktury spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, nie zapewnia bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego.

Prezes UTK nakazał zarządcy usunięcie nieprawidłowości, w tym naruszeń przepisów rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne. Nieprawidłowości polegają na braku instalacji odgromowej i uziemiającej, a także uszczelnionej nawierzchni zabezpieczającej przed przenikaniem towarów niebezpiecznych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych.

W przypadku niewykonania decyzji w wyznaczonym terminie, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki. 

Działania UTK mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, szczególnie przewozu towarów niebezpiecznych oraz zobligowanie zarządców do ciągłego i systematycznego podnoszenia jakości utrzymania infrastruktury kolejowej.

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry