Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrola użytkownika bocznicy kolejowej

22.02.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego skontrolowali działalność użytkownika bocznicy kolejowej w pobliżu stacji Krzeszowice, Kopalnię Wapienia „Czatkowice". Kontrola dotyczyła nadzoru nad certyfikatami wydanymi podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie wagonów towarowych, nadzór nad realizacją zaleceń zawartych w decyzjach i w wystąpieniach pokontrolnych oraz nadzór nad stanem technicznym, utrzymaniem i prawidłową klasyfikacją skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi.

Stwierdzono, że spółka naruszyła przepisy z zakresu kolejnictwa. Dopuściła do wykonywania czynności pracowników bez potwierdzenia, czy posiadają zdany egzamin okresowy uprawniający do pracy na danym stanowisku oraz orzeczenie lekarskie.

Prezes UTK nakazał usunięcie nieprawidłowości. Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

W wyniku tej samej kontroli stwierdzono brak nadzoru nad stanem technicznym eksploatowanej infrastruktury, tzn. nieusunięcie wszystkich nieprawidłowości, nieprawidłowe oznakowanie przejazdu, brak jego wygrodzenia, brak obliczonego iloczynu ruchu, brak aktualnych zapisów w metryce przejazdu oraz zły stan techniczny. Prezes UTK nakazał wskazanie oraz wprowadzenie przez użytkownika bocznicy ograniczeń eksploatacyjnych.

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry