Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu zarządzania utrzymaniem w spółce MORIS

05.02.2016

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdów kolejowych spółki MORIS. Sprawdzono, czy spółka spełnia funkcje wskazane w posiadanym certyfikacie.

W wyniku kontroli stwierdzono naruszenie przepisów z zakresu kolejnictwa dotyczących poprawnego stosowania Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS), a także przestrzegania warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych.

Spółka odpowiedzialna za utrzymanie pojazdów kolejowych:

 • nie stosuje procedury „Przegląd zarządzania”,
 • nie sporządziła i nie przedstawiła organowi certyfikującemu rocznego sprawozdania z utrzymania za 2014 r.,
 • nie realizuje procedury „Zarządzanie ryzykiem”,
 • nie opracowała planów działań doskonalących w oparciu o wskaźniki bezpieczeństwa,
 • nie zapewniła niezależności audytów wewnętrznych,
 • nie stosuje procedury „Działania korygujące, zapobiegawcze i nadzór nad niezgodnościami”,
 • nie wykonuje zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych,
 • nieregularnie monitoruje i nie aktualizuje dokumentacji Systemu Zarządzania Utrzymaniem MMS, 
 • dokonała nieskutecznej oceny zgodności dokumentacji MMS z obowiązującymi przepisami,
 • nie ujęła na liście kwalifikowanych dostawców wszystkich dostawców usług,
 • nie utworzyła listy potencjalnych dostawców,
 • nie rejestruje dokumentów „przywrócenie do eksploatacji”,
 • nie rejestruje zleceń dostawców usług dotyczących utrzymania.

Spółka naruszyła przepisy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 445/2011 z 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 653/2007.

Celem działań UTK jest rozpowszechnianie wśród uczestników rynku kolejowego wiedzy o zasadach bezpieczeństwa systemu kolejowego oraz o konieczności stosowania Systemu Zarządzania Utrzymaniem. System ten powinien być stale doskonalony, należy go korygować, wzbogacać o elementy pozwalające przewidywać zagrożenia i zapobiegać im. Dzięki systemom zarządzania utrzymaniem podwyższa się jakość procesu utrzymania pojazdów kolejowych, co sprzyja bezpiecznej ich eksploatacji.

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry