Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrola stanu technicznego linii nr 114 Trzebinia – Trzebinia Siersza

03.02.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego skontrolowali stan techniczny infrastruktury kolejowej i urządzeń sterowania ruchem na linii nr 114 Trzebinia – Trzebinie Siersza oraz na stacji Oświęcim.

W trakcie kontroli stwierdzono naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury, spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe, które polegało m.in. na:

  • niewykonywaniu obchodów torów z wymaganą z częstotliwością oraz objazdu linii kolejowej z udziałem toromistrza,
  • eksploatowaniu toru z przekroczoną dopuszczalną wichrowatością, przechyleniem i poszerzeniem,
  • eksploatowaniu zelektryfikowanych torów klasycznych przy braku łączników szynowych, braku podbicia i odwodnienia (szczególnie na stykach szyn), zanieczyszczonej podsypce  (błoto), złym przytwierdzeniu szyn do podkładów, braku śrub i wkrętów,  
  • eksploatowaniu podkładów, rozjazdów, podrozjazdnic i płyt przejazdowych w złym stanie technicznym,
  • eksploatowaniu części urządzeń srk bez wykonywania przeglądów i konserwacji zgodnie z wymogami instrukcji,
  • długotrwałej niesprawności odcinków izolowanych, co skutkowało prowadzeniem ruchu kolejowego przy użyciu sygnałów zastępczych.

Nieprawidłowości naruszają ustawę o transporcie kolejowym oraz wewnętrzne przepisy zarządcy, w tym dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Spółka PKP PLK została zobligowana do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

Działania UTK zmierzają do podniesienia jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Przyczyniają się również do poszerzania wiedzy uczestników rynku kolejowego na temat obowiązków zarządców infrastruktury. 

Zły stan techniczny podkładów, brak przytwierdzenia szyn, brak wkrętów i łączników