Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrola wprowadzenia i stosowania przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie wagonów towarowych Systemów Zarządzania Utrzymaniem (MMS)

02.02.2016

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), w ramach wdrożonej procedury recertyfikacji, przeprowadził kontrolę podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie wagonów towarowych (ECM), tj. spółki Kopalnia Wapienia "Czatkowice" z siedzibą w Krzeszowicach w zakresie spełnienia aktualnych wymagań określonych w Systemie Zarządzana Utrzymaniem (MMS)

Podczas kontroli stwierdzono m.in.:

 • brak dowodów na przeprowadzanie okresowej oceny ryzyka,
 • nieprowadzenie „Wykazu usterek kolejowych”,
 • brak nadzoru nad dokumentacją określającą wymagania dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym,
 • brak monitorowania Systemu Zarządzania Utrzymaniem (niestosowanie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1078/2012),
 • niezgodność dokumentacji MMS ze stanem faktycznym, brak jej aktualizowania oraz w niektórych przypadkach całkowity brak jej wdrożenia,
 • brak zgodności procesu utrzymania z wymaganiami zawartymi w dokumentacji systemu utrzymania,
 • niezapewnienie właściwego nadzoru w zakresie zarządzania działaniami zleconymi podwykonawcom, np. brak dokumentowania czynności utrzymania,
 • nieprawidłowo oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń w stosunku do rocznej liczby przejechanych kilometrów,
 • niesprawowanie właściwego nadzoru nad stanem technicznym eksploatowanej infrastruktury,
 • niewłaściwe prowadzenie „Rejestru pojazdów kolejowych” i „Książek pokładowych pojazdu z napędem”,
 • brak właściwego nadzoru nad kwalifikacjami pracowników oraz brak zatwierdzenia Planu szkoleń na 2014 i 2015 rok,
 • brak spójności zapisów między „Rejestrem zagrożeń”, a „Identyfikacją zagrożeń i oceną ryzyka metodą FMEA”,
 • nieaktualizowanie dokumentacji w związku z wejściem w życie rozporządzenia Komisji (UE) 402/2013,
 • niezastosowanie procedury „Zarządzanie zmianami” w odniesieniu do zmian wprowadzonych w dokumentacji MMS,
 • brak nadzoru nad dokumentacją i procesem oceny ryzyka zawodowego w oparciu o procedurę „Zarządzanie ryzykiem zawodowym”,
 • brak nadzoru nad doskonaleniem wiedzy w zakresie funkcjonowania Systemu Zarządzania Utrzymaniem MMS,
 • brak szkoleń związanych z przyjętą dokumentacją MMS,
 • nieprzeprowadzanie okresowej oceny dostawców,
 • nieuwzględnienie wszystkich dostawców w Liście kwalifikowanych dostawców.

Nieprawidłowości naruszają przepisy Załącznika III Rozporządzenia Komisji (UE) nr 445/2011, ustawy o transporcie kolejowym oraz procedur systemu zarządzania utrzymaniem.

Celem działań podjętych przez UTK jest:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • podnoszenie jakości procesu utrzymania pojazdów kolejowych,
 • zwiększenie poziomu jakości usług świadczonych w transporcie kolejowym,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego na temat bezpieczeństwa systemu kolejowego.
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry