Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Infrastruktura kolejowego zarządcy Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe sp. z o.o. w stanie wymagającym natychmiastowej interwencji

27.01.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzili kontrolę na linii kolejowej nr 303 Kotlarnia - Ortowice, zarządzanej przez spółkę Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe. 

Sprawdzono, czy zarządca infrastruktury spełnia obowiązki w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, zbadano warunki prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, skontrolowano, czy warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych są przestrzegane, a także, czy spółka zrealizowała zalecenia z wystąpień pokontrolnych i decyzji administracyjnych. 

Na podstawie wyników kontroli i po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Prezes UTK zobowiązał zarządcę do wskazania oraz natychmiastowego wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych.

Podczas kontroli stwierdzono, że:

 • badania techniczne rozjazdów wykonywane były nieprawidłowo,
 • w arkuszach badania technicznego rozjazdów brakowało oznaczeń wymiarów przekraczających dopuszczalne odchyłki,
 • obchody torów prowadzono niezgodnie z przepisami regulacji wewnętrznych oraz z opracowanym harmonogramem obchodów (objazdów) ww. linii,
 • nie przestrzegano harmonogramów konserwacyjnych i niewłaściwie realizowano przeglądy urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
 • przekroczono termin zabiegów obsługi technicznej dla przekaźników,
 • eksploatowano zużyte biologicznie podkłady drewniane oraz pęknięte podkłady betonowe,
 • brakowało wskaźników latarniowych na rozjazdach,
 • stosowano przy naprawie prowizorycznej wstawki szynowe krótsze niż 6 metrów,
 • nie było śrub łubkowych, wkrętów, śrub stopowych i łapek,
 • podsypka była silnie zachwaszczona i zanieczyszczona,
 • nie było słupków hektometrowych,
 • piasek wysypywał się na tory,
 • eksploatowano tory z przekroczonymi wartościami prześwitu toru,
 • urządzenia sterowania ruchem kolejowym były rozmieszczone nieprawidłowo,
 • tarcze ostrzegawcze i semafory usytuowano w sposób zagrażający bezpieczeństwu prowadzenia ruchu kolejowego.

Decyzja Prezesa UTK podlega natychmiastowej wykonalności. W przypadku jej niewykonania Prezes UTK na podstawie art. 66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nałoży karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki.

 

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry