Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sąd utrzymał karę pieniężną nałożoną na spółkę CTL Maczki-Bór za nieterminowe przedłożenie raportu bezpieczeństwa

22.01.2016

21 stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Wydział XVII Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił w całości odwołanie spółki CTL Maczki-Bór od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nakładającej na firmę karę pieniężną za nieterminowe przedłożenie raportu w sprawie bezpieczeństwa.

Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia w pełni podzielił stanowisko Prezesa UTK i uznał  decyzję za prawidłową oraz zgodną  z przepisami prawa.

Należy podkreślić, że przedsiębiorca posiadający status zarządcy lub przewoźnika kolejowego ma ustawowy obowiązek terminowego złożenia raportu bezpieczeństwa (art. 17a ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym). Zatem z raportem bezpieczeństwa w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym mamy do czynienia wyłącznie wtedy, gdy dokument zawiera informacje obejmujące łącznie cztery elementy, o których mowa w art. 17a ust. 5 ustawy o transporcie kolejowym, tj.:

  • dotyczące spełniania wewnętrznych wymagań bezpieczeństwa oraz realizacji planów bezpieczeństwa;
  • przedstawienie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI);
  • zauważone nieprawidłowości i wnioski związane z eksploatacją kolei;
  • wyniki wewnętrznych audytów bezpieczeństwa.

Brak choćby jednego z powyższych elementów uzasadnia uznanie, że zobowiązany podmiot nie przedstawił Prezesowi UTK raportu bezpieczeństwa, a zatem uchybił ustawowemu obowiązkowi, co uzasadnia nałożenie kary pieniężnej.

Sąd uznał również, że wysokość kary powinna w stosunku do spółki CTL Maczki-Bór oraz  innych podmiotów spełniać funkcję prewencyjną, tak aby zapobiec w przyszłości naruszeniom przepisów z zakresu transportu kolejowego. Orzeczenie nie jest prawomocne.

do góry