Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu zarządzania utrzymaniem taboru w spółce Tabor Dębica

12.01.2016

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach ponownej certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie wagonów towarowych (ECM), przeprowadził kontrolę w spółce TABOR DĘBICA w zakresie spełnienia aktualnych wymagań określonych w Systemie Zarządzana Utrzymaniem (MMS). 

W wyniku kontroli stwierdzono naruszenia przepisów polegające m.in. na:

  • nieusunięciu części nieprawidłowości stwierdzonych podczas audytu certyfikacyjnego;
  • wydawaniu dokumentów dopuszczających wagony towarowe do użytkowania bez uprzedniego przeprowadzenia niezbędnych czynności utrzymaniowych wagonów;
  • planowaniu audytów wewnętrznych w sposób, który nie zapewnia okresowego przeglądu wszystkich procesów;
  • braku monitorowania i nadzoru nad dokumentacją systemu MMS;
  • braku procedur dotyczących utrzymania urządzeń technicznych wykorzystywanych do utrzymania wagonów towarowych;
  • eksploatacji urządzeń technicznych bez wymaganych zezwoleń.

Spółka naruszyła kryteria określone w załączniku III do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 445/2011 z 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 653/2007 (Dz. U. Nr L 122 z 11.5.2011.).

W wyniku działań Prezes UTK nakazał kontrolowanemu podmiotowi natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, sprawdzenie i analizę ewentualnego występowania analogicznych nieprawidłowości we wszystkich procesach objętych Systemem Zarządzania Utrzymaniem (MMS) oraz ich wyeliminowanie.

Celem działań urzędu jest:

  • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  • podnoszenie jakości procesu utrzymania pojazdów kolejowych,
  • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego dotyczącej bezpieczeństwa systemu kolejowego.
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry