Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzje Prezesa UTK zastępujące umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej na rozkład jazdy pociągów 2015/2016

24.12.2015

W dniach 11 i 16 grudnia 2015 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał pięć decyzji zastępujących umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej do przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2014/2015 pomiędzy PKP Polskimi Liniami Kolejowymi SA i pasażerskimi przewoźnikami kolejowymi (Arriva sp. z o.o., Koleje Śląskie sp. z o.o., Koleje Wielkopolskie sp. z o.o., „PKP Intercity” S.A., Przewozy Regionalne sp. z o.o.). Wymienieni przewoźnicy w trakcie negocjacji z zarządcą infrastruktury nie porozumieli się co do wszystkich postanowień umów o świadczenie usług o udostępnienie infrastruktury kolejowej.

Od decyzji Prezesa UTK zastępujących umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej stronom przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Odwołanie wnieść można za pośrednictwem Prezesa UTK w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia decyzji.

Kompetencje Prezesa UTK dotyczące nadzoru nad zawieraniem umów o udostępnienie infrastruktury kolejowej, reguluje art. 29 ust 1e-1i Ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Prezes UTK, na pisemny wniosek zarządcy, przewoźnika kolejowego lub z urzędu, w drodze postanowienia, może wyznaczyć termin zakończenia negocjacji dotyczących zawarcia umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej, nie krótszy niż 14 dni, licząc od dnia doręczenia wniosku o zawarcie umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej (art. 29 ust. 1e Ustawy o transporcie kolejowym).

W przypadku odmowy podjęcia negocjacji w sprawie umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej Prezes UTK, na pisemny wniosek zarządcy, przewoźnika kolejowego lub z urzędu, w drodze postanowienia, może nałożyć obowiązek ich przeprowadzenia i wyznaczyć termin ich zakończenia (art. 29 ust. 1h Ustawy o transporcie kolejowym). W powyższych postanowieniach może również został nałożony na strony obowiązek prowadzenia negocjacji przed Prezesem UTK.

Jeśli negocjacje nie przyniosą oczekiwanego rezultatu w terminie wyznaczonym w postanowieniu, o którym mowa w art. 29 ust. 1e ww. ustawy, Prezes UTK wydaje decyzję w sprawie udostępnienia infrastruktury kolejowej, która zastępuje umowę.

 

do góry