Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Lista postulatów zgłoszonych podczas spotkania „Okrągłego Stołu” kolejowych przewoźników towarów w dniu 10 lutego 2011 roku

18.02.2011

 1. Dostęp do infrastruktury
 • konieczność znacznego zwiększenia nakładów finansowych na inwestycje kolejowe związane z rozbudową infrastruktury;
 • zbyt wysokie stawki za dostęp do infrastruktury, co powoduje obniżenie możliwości efektywnego konkurowania z podmiotami rynku transportu  drogowego;
 • ze względu na wieloletnie kontrakty zawierane przez przewoźników, stawki za dostęp do infrastruktury powinny być prognozowane na 2-3 lata;
 • stworzenie programu budowy centrów logistycznych;
 • infrastruktura punktowa i zasady dostępności do niej, m.in. konieczność alokacji terminali z PKP Cargo do PKP PLK.
 1. Rola UTK
 • wzmocnienie kompetencji UTK w zakresie regulacji rynku transportu kolejowego, w tym przejęcie niektórych zadań UOKiK;
 • czynny udział w procesach legislacyjnych;
 • przejrzenie procedur i aktów prawnych w celu dostosowania przepisów do aktualnej sytuacji na rynku;
 • możliwość uproszczenia procedur stosowanych przez UTK w zakresie certyfikacji i autoryzacji;
 • zunifikowanie procedur dopuszczenia taboru z zasadami europejskimi;
 • możliwości opiniowania przez UTK regulaminu PKP PLK w zakresie dostępu do infrastruktury;
 • wzmocnienie funkcji mediacyjnej UTK w celu rozwiązywania konfliktów pomiędzy przewoźnikami;
 • podjęcie działań w kierunku utworzenia jednostek notyfikowanych wspierających UTK w przygotowywaniu niezbędnych ekspertyz w sprawach o charakterze technicznym i technologicznym;
 • opiniowanie dużych i małych projektów inwestycyjnych prowadzonych przez PKP PLK w celu oceniania poziomu kosztów;
 • stworzenie formuły regularnych, roboczych spotkań przewoźników z przedstawicielami UTK.
 1. Liberalizacja rynku przewozów towarowych w Polsce
 • przeprowadzenie prywatyzacji PKP Cargo poprzez giełdę.
do góry