Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem spółki DB Schenker Rail Polska SA

08.12.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę przewoźnika kolejowego DB Schenker Rail Polska SA. Sprawdzono, czy spółka spełnia warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych oraz czy realizuje zalecenia z kontroli wewnętrznych i powypadkowych w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.

W wyniku kontroli stwierdzono naruszenie przepisów z zakresu kolejnictwa dotyczących poprawnego stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS – Safety Management System) oraz doskonalenia go, a także przepisów związanych z utrzymaniem pojazdów kolejowych.

Przewoźnik:

 • nie utrzymywał pojazdu trakcyjnego zgodnie z cyklem utrzymaniowo-naprawczym określonym w Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU), tzn. nie przeprowadził przeglądu w przewidzianym terminie,
 • nie opracował systemowego rozwiązania ułatwiającego maszynistom składanie oświadczeń i ich przesyłanie do UTK,
 • nieprawidłowo nadzorował prowadzoną dokumentację potwierdzającą kwalifikacje pracowników,
 • nie realizował wniosków i zaleceń z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych, co świadczy o braku nadzoru w kontrolowanym zakresie,
 • nie stosował kart działań korygujących w przypadkach, gdy podczas kontroli wewnętrznych ponownie stwierdzano nieprawidłowości,
 • nie zastosował się do wniosków Państwowej Inspekcji Pracy m. in. w sprawie czasu pracy maszynistów,
 • nie rejestrował wszystkich zagrożeń związanych ze swoją działalnością i nieprawidłowo je rozpoznawał,
 • nieprawidłowo wyliczał ryzyka dla zidentyfikowanego zagrożenia,
 • nie podejmował działań korygujących po zaistnieniu zdarzeń kolejowych będących skutkiem złego stanu technicznego wagonów,
 • nie podejmował działań zmierzających do realizacji zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych dotyczących działalności przewoźnika,
 • nie rozwijał Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem,
 • nie realizował celów podniesionych w polityce bezpieczeństwa,
 • nie realizował zaleceń Prezesa UTK.

Spółka naruszyła przepisy:

 • Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1158/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa,
 • Ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych,
 • Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych,
 • Dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym przewoźnika kolejowego DB Schenker Rail Polska S.A.

Urząd zmierza do rozpowszechniania wśród uczestników rynku kolejowego wiedzy o zasadach bezpieczeństwa systemu kolejowego, i, co się z tym wiąże, o konieczności stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem. System zarządzania bezpieczeństwem powinien być stale doskonalony, należy go korygować, wzbogacać o elementy pozwalające przewidywać zagrożenia i zapobiegać im. Dzięki systemom zarządzania bezpieczeństwem podwyższa się jakość usług przewozów kolejowych.

Dla właściwego zarządzania bezpieczeństwem istotne jest również podnoszenie jakości procesu utrzymania pojazdów kolejowych, co sprzyja bezpieczeństwu ich eksploatacji.

 

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry